„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Powołanie do Rady Starszych

 

Strona główna W górę Pierwszy dzień lata 2020 Wizyta w Klubach Seniorów Wyremontujemy seniorom mieszkanie Miej serce dla sąsiada W obronie godności Współpraca z Głosem Seniora Apel do pracowników OPS Zaproszenie do Gdańska Klub Seniora - Jasliska - 8 kwietnia 2019 page 1 of 2 Dzień Seniora w Nowej Wsi 2018 O Seniorach w Radio Rzeszów 2017 Dzień Seniora w Nowej Wsi 2016 Powołanie do Rady Starszych Wizyta w Inowrocławiu Klub Seniora w Dukli - Lipiec 2020 Karty Dobra Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze Współpraca Idą święta: stuk, stuk, stuk…
 

 

Strona główna
W górę

1 marca 2020r. rozpocznie działalność

Rada Seniorów

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

 

25 lutego 2020r. do Prezesa Stowarzyszenia "Dla Równości" dotarł e-mail następującej treści:

Dzień dobry Pani Mirko,

 Z wielką przyjemnością zapraszam Panią do Instytutowej Rady Seniorów. Mam nadzieję, ze przyjmie Pani moje zaproszenie.

 P.S.

 Pracujemy głównie zdalnie, wiec wizyta w Warszawie przy powołaniu rady nie będzie konieczna, ale oczywiście serdecznie zapraszamy.

 Z pozdrowieniami

Marzena Rudnicka

Prezes Zarządu

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle)

00-422 Warszawa

tel.: +48 509 586 510
e-mail: 
marzena.rudnicka@kigs.org.pl

www.kigs.org.pl

 

Do listu dołączono nominację (kliknij by powiększyć):

Pobierz pdf.

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

 

Instytutowa Rada Starszych

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 Ogólne zasady działania

 Instytutowa Rada Starszych (IRS) Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej jest ciałem opiniodawczym i doradczym Instytutu w bieżącej działalności statutowej, w szczególności w sprawach związanych z obszarem wspierania rozwoju rynku usług publicznych i komercyjnych wychodzących naprzeciw potrzebom konsumentów 60+ a także całego społeczeństwa w wyniku zmian demograficznych.

Instytutowa Rada Starszych to grupa ekspercka, w skład której wchodzą liderzy środowisk senioralnych z kraju i zza granicy oraz inne osoby szczególnie obecne w tym środowisku lub dla niego zasłużone. Rada działa na podstawie uchwały Zarządu Instytutu stanowiącej o powołaniu Rady oraz zawierającej Regulamin Instytutowej Rady Starszych.

Ideą Instytutowej Rady Starszych jest stworzenie przestrzeni do faktycznej reprezentacji środowisk senioralnych w procesie tworzenia rozwiązań rekomendowanych lub dedykowanych osobom po 60-tym r.ż. W myśl zasady „Nic o nas bez nas” Instytut zaprosił wybitne osoby reprezentujące ponad dziewięciomilionowe środowisko do czynnego zabierania głosu w imieniu osób starszych, aby mogły one realnie wpływać na proponowane przez Instytut rozwiązania w kontekście dopasowania ich do potrzeb środowiska, które reprezentują.

Zadaniem Instytutowej Rady Starszych jest wsparcie Zarządu Instytutu w zakresie realizacji zadań statutowych Instytutu, poprzez:

·         Bieżące opiniowanie przekazywanych w trybie roboczym zagadnień do konsultacji

·         Bieżące przekazywanie Instytutowi informacji ze środowisk, które reprezentuje IRS

·         Promowanie działań Instytutu

·         Aktywny udział w tworzeniu merytorycznej części Kongresu Gospodarki Senioralnej w części dotyczącej reprezentacji głosu środowisk senioralnych

·         Udział w doborze uczestników spotkań takich jak Kongres Gospodarki Senioralnej pod kątem właściwej reprezentacji środowisk senioralnych

·         Podejmowaniu uchwał w sprawie działań, jakie Rada zamierza realizować wspólnie z Instytutem.

·         opiniowanie działań Instytutu w zakresie przyznawania nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji,

·         wspieranie działalności służącej upowszechnianiu i ochronie praw seniora

W skład Instytutowej Rady Starszych wchodzi do 10 osób powoływanych przez Zarząd Instytutu w drodze decyzji. Zarząd Rady powoływany jest przez Członków Rady zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie IRS.

Podstawowym miejscem spotkań IRS jest siedziba Instytutu. Rada dopuszcza formy konsultacji drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz telefoniczną a także w postaci videokonferencji.

Instytutowa Rada Starszych rozpoczyna działalność z dniem 1 marca 2020 roku.

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

REGULAMIN INSTYTUTOWEJ RADY STARSZYCH

KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Instytutowa Rada Starszych(IRS) Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (KIGS) została powołana przez Zarząd Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w drodze uchwały oraz działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2

1. Instytutowa Rada Starszych ma charakter inicjujący, opiniodawczy i doradczy w zakresie rozwiązań związanych z gospodarką senioralną i nie jest organem sprawującym zarząd lub nadzór w KIGS.

2. Instytutowa Rada Starszych jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach związanych z gospodarką senioralną w zakresie statutowych działań Instytutu.

3. W szczególności Instytutowa Rada Starszych:

1)Wydaje opinie o potrzebach seniorów jako uczestników życia społecznego w tym z perspektywy praw obywatelskich, praw konsumentów oraz poszanowania z uwagi na wiek (zapobieganie ageizmowi).

2)Wydaje opinię na temat produktów i usług komercyjnych i niekomercyjnych oraz innych rozwiązań związanych z gospodarką senioralną w szczególności pod kątem zgodności z potrzebami odbiorców 60+, ich bezpieczeństwem konsumenckim, zasadnością potrzeb nabywania oraz poziomem rozumienia i możliwości korzystania z oferty.

3)Stanowi głos doradczy w sprawie rozwiązań związanych ze srebrną gospodarką takich jak mieszkalnictwo, transport, komunikacja, dostępność.

4)Ma prawo reprezentować Instytut w środowisku senioralnym w obszarze gospodarki senioralnej

5)Przekazuje ważne informację z środowiska senioralnego do Instytutu, oraz z Instytut do środowiska senioralnego.

§3

W posiedzeniach Instytutowej Rada Starszych uczestniczą, poza członkami IRS przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji, a także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego IRS.

Rozdział II

 Członkowie Instytutowej Rady Starszych

§4

1.Instytutowa Rada Starszych składa się z 5 do 10 członków;

2.Członkowie Instytutowej Rady Starszych są wybierani przez Zarząd Fundacji, na podstawie decyzji;

3.W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się̨ wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością̨ Instytutu, opisanej w celach KIGS;

4.Przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji nie są̨ zaliczani do liczby osób określonej w § 4 ust.1. Uczestniczą w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

 

§5

Członkowie Instytutowej Rady Starszych są̨ obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną̨ jej złamaniem.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Instytutowej Rady Starszych

§6

1. Instytutowa Rada Starszych w głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, którzy sprawują tę funkcję przez okres trzech lat.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą zrezygnować z pełnienia tej funkcji na piśmie, składając rezygnację Zarządowi KIGS.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą zostać odwołani z pełnienia tej funkcji w drodze decyzji co najmniej sześciu osób z pozostałych wszystkich członków Rady (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący).  W przypadku odwołania przewodniczącego Rady, co najmniej jeden z wiceprzewodniczących zwołuje w terminie 14 dni roboczych posiedzenie Rady, aby w głosowaniu dokonać wyboru kolejnego przewodniczącego. W przypadku odwołania wiceprzewodniczącego, przewodniczący ma obowiązek zwołania Rady w trybie opisanym powyżej.

§7

1.Funkcję sekretarza Instytutowej Rady Starszych pełni osoba wskazane przez Prezesa Zarządu i zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady.

2. Zadania sekretarza obejmują w szczególności powiadamianie członków Rady o terminach i porządku dziennym posiedzeń, udostępnianie im dokumentów i materiałów dotyczących porządku obrad oraz zapewnienie technicznej obsługi posiedzeń Rady i jej komisji, w tym sporządzanie protokołów obrad.

§8

1. Instytutowa Rada Starszych w ramach swych uprawnień może powoływać zespoły lub komisje dla zbadania określonych spraw merytorycznych celem przygotowania stanowiska Rady.

2. Przewodniczący Instytutowej Rady Starszych – z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady – może powoływać rzeczoznawców, referentów i koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie opinii dotyczących poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad. Jeżeli angażowanie tych osób wiązać się będzie z kosztami dla KIGS, Przewodniczący jest zobowiązany każdorazowo otrzymać na piśmie zgodę zarządu KIGS na poniesienie tych kosztów.

§9

1.Posiedzenia Instytutowej Rady Starszych powinny odbywać się̨ nie rzadziej niż …………….razy w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w wybranym przez siebie terminie:

 1) w miarę̨ napływu spraw wymienionych w § 2,

2) na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

 

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

 

§ 10

1. Porządek dzienny posiedzeń ustala Przewodniczący Instytutowej Rady Starszych w porozumieniu z Zarządem Fundacji.

2. Członkowie Instytutowej Rady Starszych powinni być powiadomieni o posiedzeniu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

3. Członkowie Instytutowej Rada Starszych powinni otrzymać materiały dotyczące spraw wymagających stanowiska Instytutowej Rady Starszych nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.

§ 11

1. Pracami Instytutowej Rady Starszych kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego Zastępcy.

2. Do prawomocności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jednego z  jego Zastępców.

3. Uchwały zapadają̨ zwykłą większością̨ głosów w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady może jednak zarządzić głosowanie tajne, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.

4 Z posiedzeń Instytutowej Rady Starszych sporządza się̨ protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca oraz sekretarz Rady. Protokoły udostępnia się̨ członkom Rady, Zarządowi i Radzie Fundacji.

§ 12

1.       Z tytułu działalności w Instytutowej Radzie Starszych przysługuje tytuł gościa honorowego lub partnera, jeżeli członek rady jest w organach założycielskich lub w zarządzie podmiotu, na wydarzeniach organizowanych przez KIGS, w szczególności podczas Kongresu Gospodarki Senioralnej.

2.       Członkowie Rady mają pierwszeństwo w wystąpieniach merytorycznych podczas konferencji, kongresów i innych wydarzeń, gdzie KIGS jest partnerem, współ-lub organizatorem i gdzie tylko istnieje możliwość zabrania głosu w imieniu środowiska senioralnego. To samo pierwszeństwo obowiązuje w przypadku mediów, jeżeli KIGS otrzyma od mediów takie zaproszenie. W takich sytuacjach członkowie IRS mają prawo występować w imieniu podmiotów, które reprezentują, dodając informację o pełnieniu funkcji w IRS w KIGS.

3.       Z tytułu działalności w Instytutowej Radzie Starszych członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

4.       KIGS będzie starał się pokrywać koszty przyjazdu i noclegu i opłaty za wstęp na wydarzenie konferencyjne, które sam organizuje, natomiast wymaga to odrębnej decyzji Zarządu KIGS.

5.       Członkowie Rady mogą uczestniczyć w projektach publicznych i komercyjnych jako eksperci lub partnerzy i z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje projektów, jakie chcieliby realizować wraz z KIGS i określać warunki swojego uczestnictwa w nich.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Koszty związane z działalnością Instytutowej Rady Starszych mogą być pokrywane z budżetu Instytutu na podstawie wniosku Przewodniczącego IRS.

2.Członkom Rady zapewnia się̨ korzystanie z materiałów opracowywanych w Instytucie i wydawnictw otrzymywanych przez Instytut od współpracujących podmiotów.

§ 14

Instytutowa Rada Starszych może wnioskować o zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga dla swej ważności uchwały Zarządu.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z podjęcia uchwały o powołaniu Instytutowej Rady Starszych i zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.

 

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 05 stycznia 2022