Zespoły problemowe Rady

Zespół do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

 1. Krzysztof Balon – Przewodniczący Zespołu

 2. Mariusz Bulski

 3. Bogusław Janusz Cebulski

 4. Łukasz Domagała

 5. Piotr Drygała

 6. Alicja Gawinek

 7. Łukasz Tomasz Gojke

 8. Przemysław Jaśkiewicz

 9. Wojciech Kaczmarczyk

 10. Maciej Dawid Kunysz

 11. Justyna Kalina Ochędzan

 12. Teresa Tiszbierek

 13. Waldemar Weihs

Do zadań zespołu należą następujące sprawy:

1) opracowanie założeń organizacyjno-prawnych Rady Dialogu Obywatelskiego,

2) kontakty i współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Radą Dialogu Społecznego, Sejmem i Senatem RP oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich,

3) współpraca z ciałami dialogu, w których zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym m.in. z komitetami monitorującymi czy wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego,

4) organizacja prac Rady Działalności Pożytku Publicznego,

5) przygotowanie planu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego i monitorowanie jego realizacji.

Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych

 1. Bohdan Aniszczyk

 2. Krzysztof Balon

 3. Łukasz Domagała

 4. Łukasz Gojke

 5. Cezary Miżejewski

 6. Marzena Pieńkosz-Sapieha

 7. Mirosława Widurek - Przewodnicząca Zespołu

 8. Maciej Zarębski

Do zadań Zespołu należą następujące sprawy:

1) Promocja aktywnej partycypacji osób starszych w ramach dialogu obywatelskiego

2) Promocja więzi międzypokoleniowych

3) Kontakty i współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Radą Polityki Senioralnej, Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Sejmem RP, Senatem RP, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jednostkami samorządu terytorialnego

4) Wspieranie prac nad powołaniem ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych, wymiana doświadczeń z odpowiednimi instytucjami w kraju i za granicą

5) Przygotowywanie projektów opinii i stanowisk  RDPP w sprawach osób starszych.

Zespół do spraw Gospodarki i Rozwoju

 1. Mariusz Bulski

 2. Łukasz Domagała

 3. Łukasz Tomasz Gojke

 4. Bożena Lisowska – Przewodnicząca Zespołu

 5. ks. Stanislaw Słowik

Do zadań Zespołu ds. Gospodarki i Rozwoju należą sprawy objęte następującymi działami administracji rządowej:

a)      budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

b)      budżet,

c)      finanse publiczne,

d)     gospodarka, gospodarka morska i wodna,

e)      instytucje finansowe,

f)       rolnictwo,

g)      rozwój regionalny,

h)      rozwój wsi,

i)        rybołówstwo,

j)        rynki rolne,

k)      Skarb Państwa,

l)        środowisko.

m)    transport,

n)      turystyka.

Zespół do spraw Interwencji

 1. Bogusław Janusz Cebulski

 2. Łukasz Tomasz Gojke – Przewodniczący Zespołu

 3. Przemysław Jaśkiewicz

 4. Kamil Sieratowski

 5. Waldemar Weihs

 6. Mirosława Widurek

 7. Maciej Andrzej Zarębski

Do zadań Zespołu ds. Interwencji należą następujące sprawy:

a)      mediacja pomiędzy administracją publiczną a organizacjami,

b)      wspieranie organizacji w sporach i wyjaśnianiu spraw,

c)      proponowanie zmian w przepisach dotyczących nadzoru,

d)     uczestnictwo w procesach kontrolnych prowadzonych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz inne uprawnione organy w organizacjach posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zespół do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego

 1. Zbigniew Barciński

 2. Bogusław Janusz Cebulski

 3. Łukasz Tomasz Gojke

 4. Przemysław Jaśkiewicz

 5. Bożena Lisowska

 6. Justyna Kalina Ochędzan

 7. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Przewodnicząca Zespołu

 8. Adam Ptasiński

 9. ks. Stanisław Słowik

 10. Aleksander Waszkielewicz

 11. Mirosława Widurek

 12. Maciej Andrzej Zarębski

Do zadań Zespołu ds. Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego należą sprawy objęte następującymi działami administracji rządowej:

a)      kultura fizyczna,

b)      kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

c)      nauka,

d)     oświata i wychowanie,

e)      praca,

f)       rodzina,

g)      szkolnictwo wyższe,

h)      wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,

i)        zabezpieczenie społeczne,

j)        zdrowie.

Do zadań Zespołu należą również kwestie związane z rozwojem wolontariatu.

Ponadto do zadań Zespołu należą kwestie związane z wyrównywaniem szans przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Zespół do spraw Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 1. Krzysztof Balon

 2. Łukasz Domagała

 3. Piotr Drygała

 4. Alicja Gawinek

 5. Wojciech Kaczmarczyk

 6. Maciej Dawid Kunysz

 7. Cezary Miżejewski

 8. Justyna Kalina Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu

 9. Adam Ptasiński

 10. Waldemar Weihs

Do zadań Zespołu ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej należą następujące sprawy:

a)      usługi społeczne i inne usługi użyteczności publicznej wykonywane w ramach działalności pożytku publicznego,

b)      rozwój ekonomii społecznej,

c)      zagadnienia związane z ekonomizacją działań organizacji pozarządowych, w tym prowadzeniem działalności odpłatnej i gospodarczej,

d)     zlecanie i powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert oraz w innych trybach,

e)      rozwój nowych trybów przekazywania środków publicznych organizacjom pozarządowym,

f)       dbanie o tworzenie dobrej jakości miejsc pracy w organizacjach pozarządowych.

Zespół do spraw Komunikacji Społecznej

 1. Paweł Backiel

 2. Bogusław Janusz Cebulski – Przewodniczący Zespołu

 3. Wojciech Dec

 4. Alicja Gawinek

 5. Łukasz Tomasz Gojke

 6. Maciej Dawid Kunysz

 7. Bożena Lisowska

 8. Justyna Kalina Ochędzan

 9. Marzena Pieńkosz-Sapieha

 10. Adam Ptasiński

 11. Waldemar Weihs

 12. Mirosława Widurek

 13. Maciej Andrzej Zarębski

Do zadań Zespołu ds. Komunikacji Społecznej należą następujące sprawy:

a)      kontakty i współpraca z mediami publicznymi i prywatnymi w zakresie propagowania działalności pożytku publicznego,

b)      monitorowanie realizacji zobowiązań publicznego radia i telewizji wynikających z art. 26 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)      komunikacja z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Zespół do spraw Funduszy

 1. Krzysztof Balon

 2. Mariusz Bulski

 3. Wojciech Dec

 4. Łukasz Domagała

 5. Alicja Gawinek

 6. Piotr Krasuski

 7. Maciej Dawid Kunysz

 8. Cezary Miżejewski – Przewodniczący Zespołu

 9. Justyna Kalina Ochędzan

 10. Marzena Pieńkosz-Sapieha

 11. Mariusz Pruszyński

 12. Kamil Sieratowski

 13. Aleksander Waszkielewicz

Do zadań Zespołu ds. Funduszy należą sprawy związane ze wspieraniem działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z funduszy krajowych, UE i międzynarodowych.

Zespół doraźny do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej

 1. Paweł Backiel

 2. Mariusz Bulski

 3. Bogusław Janusz Cebulski

 4. Łukasz Tomasz Gojke

 5. Wojciech Jachimowicz

 6. Przemysław Jaśkiewicz

 7. Mirosława Widurek

 8. Maciej Andrzej Zarębski – Przewodniczący Zespołu

Do zadań Zespołu należą:

a)    opieka nad funkcjonowaniem i zabezpieczeniem działalności mateczników patriotyzmu,

b)      edukacja patriotyczna młodzieży,

c)      wspieranie inicjatyw na rzecz kultury ludowej.

Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Piotr Drygała

 2. Łukasz Tomasz Gojke

 3. Anna Grygierek

 4. Wojciech Jachimowicz

 5. Teresa Tiszbierek – Przewodnicząca Zespołu

Do zadań Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli należą sprawy objęte następującymi działami administracji rządowej:

a)      administracja publiczna,

b)      informatyzacja,

c)      łączność,

d)     obrona narodowa,

e)      wymiar sprawiedliwości,

f)       sprawy wewnętrzne.

Ponadto do zadań Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli należą kwestie związane z działalnością organizacji społeczeństwa obywatelskiego za granicą, w tym promocją Polski, pomocą Polonii i Polakom za granicą oraz pomocą rozwojową i humanitarną.

Mirosława Widurek zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów do składania wniosków oraz zgłaszania problemów w ramach zakresu działania poszczególnych zespołów. Można tego dokonać drogą e-mailową, telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiście.

Aby ujrzeć dane kontaktowe przyciśnij link: kontakt