„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

  

 

W dniu 29 sierpnia 2019r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 3/1 w Warszawie
odbyło się IPosiedzenie Zespołu
ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych

Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Posiedzeniu przewodniczyła Mirosława Widurek

 

Tematem wiodącym posiedzenia Zespołu było

"Kryzys bezdomności osób starszych"

Spis treści:

    29 sierpnia w Kancelarii Prezesa RM odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego z tematem wiodącym: „Kryzys bezdomności osób starszych”.

Wstęp teoretyczny wygłosił Paweł Ilecki mgr antropologii kulturowej, doktorant UW, badacz zjawiska bezdomności.

    Problem bezdomności osób starszych z perspektywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła Pani Justyna Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

    Przewodnicząca Zespołu Mirka Widurek zasygnalizowała szereg problemów, które dotykają organizacji pracujących w środowisku osób bezdomnych:

  • brak miejsc w domach pomocy społecznej - problemy z przebywaniem osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi (a takich zwykle potrzebują bezdomni seniorzy);

  • problem powstały po zmianie ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych;

  • zbyt mała ilość placówek dla bezdomnych osób chorych (głównie seniorów);

  • problemy z łaźniami dla osób bezdomnych;

  • problem pochówku osób bezdomnych ze względu na procedury (albo ich brak), czas oczekiwania na pogrzeb to niekiedy kilka miesięcy, gminy przerzucają odpowiedzialność pomiędzy siebie, poszukują rodzin co trwa niekiedy bardzo długo;

  • problem z rejonizacją i odsyłaniem ludzi do gminy ostatniego miejsca meldunku.

        Po długiej i burzliwej dyskusji wypracowano rekomendacje w postaci dwóch projektów uchwał.

 

        Pierwsza uchwała dotyczy sformułowania opisującego zjawisko kryzysu bezdomności na Krajowej mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa Policji. W dniu 25 czerwca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Działalności Pożytku Publicznego, w programie którego dokonano analizy Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji w aspekcie zagrożenia jaki stanowi problemem bezdomności.

        Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa „bezdomność” pojawia się jako zagrożenie samo w sobie. W związku z licznymi napływającymi do nas zgłoszeniami, członkowie naszych Zespołów wspólnie podjęli działania, w celu zmiany zapisu tj. nazwy kategorii zagrożenia, aby uniknąć dodatkowego stygmatyzowania osób bezdomnych, które same znalazły się w sytuacji zagrożenia i pomoc potrzebna jest właśnie im.

        Zgodnie z sugestią obecnego na posiedzeniu insp. Dariusza Prządki Koordynatora Krajowego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – radcy Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP członkowie Rady zaapelowali do przedstawicieli NGO, szczególnie tych pracujących z osobami bezdomnymi i zainteresowanych przedmiotową tematyką o przesyłanie propozycji zmiany nazwy niniejszej kategorii.

        Traktowanie bezdomności jako zagrożenia powoduje reakcje obronne, często nacechowane agresją (np. ostatnie wydarzenia w Rzeszowie, gdzie nakręcono film z pobicia osoby bezdomnej, jako reakcję na jego bezdomność; znane są postawy niektórych radnych z wielkich miast takich jak Kraków, Łódź, którzy postanowili „oczyścić” swoje miasta z osób będących w kryzysie bezdomności).

        Wśród osób bezdomnych mogą zdarzać się zachowania kwalifikowalne jako zagrożenia (dotyczy to również innych grup społecznych). Ale potencjalne zagrożenia powodowane przez osoby bezdomne są opisane w innych kategoriach Mapy Zagrożeń i nie wymagają dodatkowego wzmocnienia nawiązaniem do bezdomności sprawcy. Można tu przytoczyć wymienione w Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa takie kategorie jak: „Akty wandalizmu”, „Niszczenie zieleni”, „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”, „Używanie środków odurzających”, „Żebractwo” itp. Ponadto np. będący pod wpływem alkoholu czy używek turyści w ośrodkach turystycznych takich jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Zakopane czy Sopot są również utrapieniem i potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców a kategoria „będący pod wpływem alkoholu/używek turysta” nie została umieszczona na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

        W związku z powyższym Rada proponuje dokonanie zmiany w nazewnictwie kategorii i rozważenie propozycji zmiany następujących nazw, które wskazują występowania bezdomności jako stanu bez dodatkowego stygmatyzowania osób, które i tak znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Proponuje się jeden z poniższych wariantów.:

• „Wymagana pomoc bezdomnemu”,

• „Osoby zagrożone bezdomnością”,

• „Miejsce przebywania bezdomnego”,

• „Zagrożenie bezdomnością”,

• „Zagrożenie osoby bezdomnej”,

• "Osoba bezdomna wymagająca pomocy".

        Wszystkie powyższe propozycje wskazują na problem bezdomności w kontekście zagrożenia dla osób bezdomnych. Każda z nich zawiera od dwóch do czterech słów, nie można więc stwierdzić iż jest za długa. W kategoriach zagrożeń można odnaleźć o wiele dłuższe sformułowania. Np. kategorie: „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych”, „Poruszanie się po terenach leśnych quadami” mają większą liczbę słów.

        Jednocześnie Członkowie Rady podzielają opinię wyrażoną na stronie KMZB:    http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html, że jest to „świetne narzędzie, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

        Mapa zagrożeń jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Służyć może również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji”.

Propozycja wprowadzi jednoznaczną interpretację oraz zlikwiduje istniejący problem stygmatyzowania osób będących w kryzysie bezdomności, wyeliminuje również niepożądane i agresywne zachowania wobec osób bezdomnych. W związku z tym proponujemy zmianę nazwy kategorii zagrożenia dotyczącego bezdomności jak powyżej. Będzie to jednoznaczny sygnał dla społeczeństwa, szczególnie dla młodych ludzi, że każdemu, bez względu na aktualną sytuację życiową należy się szacunek i godne traktowanie.

Tekst projektu Uchwały

pdf

jpg: kliknij by powiększyć

        Druga uchwała dotyczy właściwości miejscowej gminy dla osób w kryzysie bezdomności oraz niektórych terminów zawartych w Ustawie o pomocy społecznej a dotyczących osób w kryzysie bezdomności. Art. 101. Ust 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej ustalają właściwość miejscową gminy dla osoby bezdomnej na gminę ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Rodzi to wiele problemów dla tych osób oraz dla gmin. Na przykład wymaga rozwiązania problem pochówku osób bezdomnych. Czas oczekiwania na pogrzeb to niekiedy kilka miesięcy. Gminy przerzucają odpowiedzialność pomiędzy siebie, poszukują rodzin co trwa niekiedy bardzo długo.

        Podobnie występuje problem z pobytem osób bezdomnych w schroniskach świadczących usługi opiekuńcze oraz z innymi świadczeniami. Gminy ostatniego miejsca zameldowania takich osób na pobyt stały nie chcą refundować kosztów, tylko postulują odesłanie podopiecznego z powrotem. Oczywiście nie jest to możliwe, ponieważ Ci ludzie nie chcą tam wracać i mają do tego prawo. Środki i tak pochodzą z budżetu Państwa, więc nie jest to problem finansowy a jedynie ewidencyjny.

        Przepis ten należy upodmiotowić, by dostosować go do potrzeb osób zainteresowanych.

        Art. 48a ust. 2d określa sztywno możliwy czas przebywania w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej na 4 miesiące. Jest to okres w którym osoba bezdomna powinna być umieszczona w domu pomocy społecznej.

        Niestety praktyka wskazuje, że jest to okres niemożliwy do uzyskania. W praktyce wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Wyrzucenie „na bruk” takiej osoby po 4 miesiącach jest niehumanitarne i niemoralne.

         Poza tym placówki, które dopuszczą się przedłużenia tego okresu są karane grzywną.

         Należy tę fikcję zlikwidować.

Tekst projektu Uchwały

pdf

jpg: kliknij by powiększyć

              Galeria zdjęć z posiedzenia w dniu 291 sierpnia 2019r.:

W posiedzeniu wzięli udział:

Balińska

Anna

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP

Ułanowska

Lidia

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pawlak

Justyna

Zastępca Dyrektora Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

Kowalska

Aneta

Naczelnik Wydziału ds. Programów Pomocy Społecznej w Departamencie Integracji i Pomocy Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

Dękierowska

Kinga

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Siwiec

Dorota

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adamczyk

Agnieszka

Dzieło Pomocy Ojca Pio

Chachulski

Paweł

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża

s. Chmielewska

Małgorzata

Wspólnota Chleb Życia

Harasiuk

Marzena

Stowarzyszenie Zupełne Dobro

Ilecki

Paweł

Uniwersytet Warszawski

Kaczmarczyk

Jolanta

Dzieło Pomocy Ojca Pio

Kowalski

Rafał

portal ngo.pl

Kożuchowski

Wojciech

Zakon Maltański

Penar

Paweł

Stowarzyszenie Zupełne Dobro

Porowska

Adriana

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Rutkowska

Natalia

Stowarzyszenie Zupa na Plantach

Żukowska-Bubienko

Elżbieta

Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

Aniszczyk

Bohdan

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Gojke

Łukasz Tomasz

Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego,

Maciej Kunysz Stowarzyszenie Ekoskop

Miżejewski

Cezary

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Justyna Ochędzan Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Pieńkosz-Sapieha

Marzena

Federacja Polskich Banków Żywności, przew. Zespołu

Słowik

Stanisław

Caritas Diecezji Kieleckiej

Tiszbierek

Teresa

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Widurek

Mirosława

Stowarzyszenie "Dla Równości"

Rymsza

Agnieszka

Sekretarz RDPP, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

Wójcik

Aleksandra

Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego, KPRM

Lange

Ewa

Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM, Koordynator ds. Równego Traktowania w KPRM

 

Sprawozdanie z posiedzenia:

 

    W dniu 29 sierpnia r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, któremu przewodniczyła Mirosława Widurek. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście - zgodnie z listą obecności -z Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, portalu ngo.pl, Uniwersytetu Warszawskiego, Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża, Wspólnoty Chleb Życia, Dzieła Pomocy Ojca Pio, Stowarzyszenia Zupełne Dobro, Zakonu Maltańskiego, Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, Stowarzyszenia Zupa na Plantach.

    Tematem wiodącym posiedzenia był „Kryzys bezdomności osób starszych”. Przewodnicząca zespołu M. Widurek powitała zaproszonych gości i poprosiła o krótkie wystąpienia nt. działalności poszczególnych instytucji na rzecz bezdomnych osób starszych oraz głównych problemów, z którymi muszą się one borykać.

    Słowo wstępne wygłosił Paweł Ilecki- antropolog prowadzący badania nad zjawiskiem bezdomności, który przez wiele lat sam był osobą w kryzysie bezdomności. Z badań wynika, że osoby w wieku >60 lat stanowią 1/3 wszystkich osób w kryzysie bezdomności (ponad 10 tys. osób). Te dane są niepełne- w praktyce jest to 3 razy więcej. Są to w większości osoby bezdomne od ponad 10 lat. Często są to ofiary transformacji ustrojowej. Seniorzy mają największe problemy z powrotem do normalności. System pomocy nie widzi ludzi, tylko raczej zjawisko. Oferta powinna być spersonalizowana do potrzeb poszczególnych osób bezdomnych, najkorzystniejsza jest pomoc bez przemocy czyli nienarzucanie pomocy na siłę oraz rezygnacja z rejonizacji pomocy.

    Następnie działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób bezdomnych przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w MRPiPS Justyna Pawlak. Co dwa lata prowadzone są badania bezdomności. W 2016 r. wydzielono 3 formy placówek zapewniających dach nad głową; są to ogrzewalnie (74), noclegownie (112) i schroniska dla bezdomnych (jest ich łącznie 319). Prowadzą je zwykle organizacje pozarządowe na zlecenie gmin. Ministerstwo wprowadziło w 2018 r. nową formę placówki dla osób bezdomnych starszych i niepełnosprawnych – schronisko z usługami opiekuńczymi (34). Mogą w nich przebywać również osoby zdrowe bezdomne, które czekają na miejsce w DPS, ale nie dłużej niż 4 miesiące.

    Siostra Małgorzata Chmielewska wskazała na problem dotyczący braku miejsc w DPS , przez co organizacje prowadzące schroniska z usługami opiekuńczymi muszą łamać przepisy i dłużej niż 4 miesiące zapewniać dach nad głową potrzebującym, Za miejsce w DPS zgodnie z przepisami płaci gmina ostatniego miejsca zameldowania bezdomnego, która robi wszystko, żeby nie zapłacić. Trzeba zmienić przepisy. Gminy chcą, żeby stary bezdomny człowiek przebywał w noclegowni.

    Adriana Porowska poruszyła problem odpowiedzialności, której nie ponosi gmina, tylko organizacja prowadząca schroniska za przebywanie w nim powyżej 4 miesięcy.

    Bohdan Aniszczyk podkreślił, że model przyjęty przez MRPiPS jest efektem prac organizacji pozarządowych sprzed 5 lat. Potrzebna jest tu decyzja Sejmu, bo inicjatywy ministerstwa nie są wprowadzane w życie bez wsparcia w postaci ustaw. To samorządy są odpowiedzialne za sferę pomocy dla bezdomnych, a dopiero teraz administracja rządowa zaczęła egzekwować to od administracji samorządowej. Ministerstwo podwoiło środki na pomoc osobom bezdomnym, w tym na poprawę bazy lokalowej.

    Ksiądz Stanisław Słowik podniósł problem kosztu pobytu w DPS, który jest przyczyną unikania przez gminy kierowania bezdomnych do DPS-ów. DPS bierze 70% dochodu jako koszt utrzymania, dlatego woli osobę z emeryturą 2000 zł niż bezdomnego z zasiłkiem 700 zł. To należałoby inaczej uregulować w przepisach. Błędem jest rejonizacja i kierowanie bezdomnych do gmin miejsca ostatniego zameldowania. Ciekawym pomysłem jest forma mieszkań wspieranych. Jest w tej sprawie pewien klincz w ustawie, trzeba to załatwić. Są też domy w formie wspólnoty, ale jest luka prawna i gminy mówią, że nie mogą do nich dopłacać.

    Paweł Chachulski przedstawił doświadczenia prowadzonego przez siebie schroniska specjalistycznego z całodobową opieką lekarsko-pielęgniarską. Część jego pacjentów przebywa tam nielegalnie, bo powyżej 4 miesięcy. Nie może jednak ich pozostawić bez opieki, bo po prostu umrą.

    Łukasz Gojke wskazał, że wiele osób staje się bezdomnymi w wyniku niesprawiedliwych wyroków sądowych.

    Mirosława Widurek zasugerowała zmianę zapisu w ustawie dot. 4 miesięcy na mówiący, że potrzebujący powinien w ciągu 4 miesięcy znaleźć miejsce w DPS, a kiedy to jest niemożliwie - to w takim czasie, ile jest konieczne.

    Elżbieta Żukowska-Bubienko zwróciła uwagę, że brakuje środków na budowę nowych placówek oraz na zatrudnianie pracowników. Zdarza się, że DPS-y przywożą bezdomnych np. do noclegowni. Czasem straż miejska podrzuca osoby bezdomne bez nóg pod schronisko. System nie widzi człowieka.

    Problemem jest wykształcenie opiekunów – często są to byli bezdomni, z dużym doświadczeniem, starsi i jest dla nich problemem zdobycie wykształcenia wyższego lub zrobienie płatnych kursów specjalistycznych. Powinno im się liczyć, że mają świetne doświadczenie w pomocy społecznej.

    Dyrektor Justyna Pawlak odnosząc się do podniesionych kwestii wyjaśniła, że w ministerstwie planuje się zmianę w ustawie o pomocy społecznej, ale to już stanie się w nowej kadencji m.in. może uda się zmienić zapisy dot. wymaganego wykształcenia.

    Teresa Tiszbierek zaproponowała stworzenie systemu certyfikacji, której poddawaliby się pracownicy schronisk. Podkreśliła też brak systemu wyjścia z kryzysu bezdomności. Słaba jest też świadomość społeczna na temat bezdomności. Potrzebne są kampanie społeczne.

    Kolejnym tematem w dyskusji był brak łaźni dla bezdomnych. W Warszawie są 2 łaźnie. Powinna być 1 w dzielnicy. Oficjalnie w Warszawie jest 2400 osób bezdomnych. W Rzeszowie jest 1 łaźnia, bezdomni często myją się w fontannach miejskich.

    Jest duży opór społeczny wobec budowy wszelkich obiektów dla bezdomnych. Gminy rezygnują z budowy, ponieważ boją się radnych. Być może do katalogu placówek dla bezdomnych należałoby wpisać łaźnie. Może trzeba zapisać w ustawie wymóg budowy łaźni na jakąś liczbę mieszkańców.

    Ada Porowska podniosła problem pochówku osób bezdomnych. Czasem takie osoby czekają rok na pochówek, do czasu ustalenia, kto zapłaci za pogrzeb. Powinno się pochować osobę, a potem dochodzić zwrotu kosztów. Czasem, kiedy się wreszcie rozstrzygnie, kto zapłaci, bezdomny jest już w takim stanie, że przepisy sanitarne nie pozwalają wprowadzić ciała do kościoła. Regulacje tych kwestii dotyczą poza MRPiPS również ministerstwa zdrowia.

    Mirosława Widurek poruszyła też kwestię zmian w mapie zagrożeń społecznych, na której znalazła się bezdomność. Podsumowując dyskusję, stwierdziła, że zamierza odwiedzić wszystkie organizacje uczestniczące w posiedzeniu.

    W listopadzie odbędzie się kolejne spotkanie nt. bezdomności. W październiku natomiast odbędzie się posiedzenie zespołu z wojewódzkimi przedstawicielami rad seniorów.

    Posiedzenie zakończyło wspólne zrobienie zdjęcia.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wesprzyj naszą zbiórkę na pomoc dla dzieci uchodźców i wolontariuszy

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

 

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 04 kwietnia 2022