„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

III Posiedzenie - Rady, baza, strona

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

 

Tematem wiodącym posiedzenia Zespołu było „Utworzenie ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych oraz baza organizacji senioralnych” a porządek poniżej:

 

Spis treści:

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia

Porządek posiedzenia

1) Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania – Mirosława Widurek,

2) Krótkie kompendium wiedzy na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 „ASOS” oraz perspektywa po 2020 roku – Jakub Borkowski i Beata Gembicka - Departament Polityki Senioralnej MRPiPS,

3) „Nasze doświadczenia w działaniach na rzecz społeczności senioralnej” – Paweł Krasowski – Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

5) Prezentacja strony internetowej http://otomy.org.pl Marek Widurek, Stowarzyszenie Kultura Karpat w Draganowej,

6) Prezentacja Bazy Organizacji Senioralnych - Mirosława Widurek,

7) Dyskusja,

8) Wojewódzkie Rady Senioralne – komu służą, czy są potrzebne, czy integrują środowiska senioralne i w jaki sposób diagnozują potrzeby seniorów? – dyskusja,

9) Ogólnopolskie porozumienie organizacji senioralnych – czy jest potrzebne i dlaczego, cele, nazwa, członkowie, forma prawna, struktura organizacyjna, siedziba, harmonogram, finansowanie – dyskusja.

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia

Do góry strony

Wśród gości przedstawiciele organizacji działających "dla" i "przez" seniorów, Wojewódzkich Rad Seniorów, MRPiPS, MEN oraz RDPP.

Do udziału w posiedzeniu zaproszono następujące osoby:

Jakub Borkowski i Beata Gembicka przedstawiciele Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Anna Balińska przedstawiciel Dyrektora Biura Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP,

Renata Adamczyk-Nowak Fundacja „Indygo” - Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury w Warszawie,

Mariusz Augustynek Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w Domaradzu,

Barbara Bałka Członek Zarządu Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,

Stanisław Brzozowski Rzecznik Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Urszula Chudak Przewodnicząca Lubuskiej Społeczna Rada Seniorów,

Grażyna Czajkowska Prezes Stowarzyszenia „Impuls” w Łomży,

Milena Englot-Brzozowska Sekretarz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

Agnieszka Gomuła Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich w Dzierzgoniu,

Hanna Górecka Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, Magdalena Jasionowska Sekretarz Regionalnej Rady ds. Seniorów Województwa Zachodniopomorskiego,

Teresa Jaskuła Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów,

Jolanta Koziak Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior” w Sosnowcu,

Paweł Krasowski Prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia

Do góry strony

Ewa Maćków Sekretarz Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów,

Maciej Nowak Stowarzyszenie Seniorów Kurpi i Ostrołęki w Ostrołęce,

Przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

Wanda Radłowska Prezes Stowarzyszenia „Radość Życia” w Wałbrzychu,

Marzena Rudnicka Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,

Marcelina Sadowska Sekretarz Wielkopolskiego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej,

Janina Tropisz Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego,

Marek Widurek Prezes Stowarzyszenia Kultura Karpat w Draganowej,

Zbigniew Wojciechowski Przewodniczący Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej Województwa Lubelskiego,

Jolanta Wołągiewicz Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,

Bogusława Wypych Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady Osób Starszych Województwa Świętokrzyskiego,

Krystyna Żejmo-Wysocka Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej.

Galeria zdjęć:

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia

Do góry strony

 

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia

Do góry strony

Notatka z  posiedzenia Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych
w dniu  23 października 2019 r.

W dniu 23 października r. odbyło się  kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, któremu przewodniczyła Mirosława Widurek. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz   zaproszeni goście - zgodnie z listą obecności. Tematem wiodącym posiedzenia była dyskusja nad potrzebą utworzenia ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych oraz bazy organizacji senioralnych.

1)                 Krótkie kompendium wiedzy na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 „ASOS” oraz perspektywy po 2020 roku – przedstawił Jakub Borkowski z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo zadeklarowało pełną współpracę i pomoc organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w ubieganiu się o środki z ASOS.

W 2018 r. spłynęło 1330 ofert, do realizacji zakwalifikowano 325. Najwięcej wpłynęło z woj. mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, Najmniej z podlaskiego, opolskiego, świętokrzyskiego.  Maleje liczba odrzuconych wniosków (w ub. r. 77).
Mirosława Widurek stwierdziła, że należy podjąć starania, aby zachęcić do ubiegania się
o środki z ASOS te województwa, które do tej pory rzadko się o nie starały.

W tym roku konkurs będzie zorganizowany na przełomie grudnia i stycznia, ogłoszenie wyników nastąpi w marcu-kwietniu, przekazanie środków koło maja-czerwca, kiedy zazwyczaj projekty już są w toku. Jakub Borkowski podkreślił, że wszystkie koszty poniesione przed wypłatą są kosztami kwalifikowalnymi.

Marzena Rudnicka z Instytutu Gospodarki Senioralnej zapytała o istnienie bazy wiedzy o wykonanych projektach senioralnych. Jest ona bardzo potrzebna.

J.Borkowski wyjaśnił, że są   plany stworzenia platformy zawierającej dobre praktyki, ale już w następnej edycji. Po 2020 r. nie będzie już programu ASOS, ale będzie nowy program stworzony na podstawie doświadczeń z ASOSa. Pozostanie prawdopodobnie finansowanie jednoroczne. Ministerstwo zwróci się do RDPP o uwagi, co zmienić w nowym programie.

Aleksander Pieczkin zgłosił propozycję, by w nowym projekcie wydłużyć okres składania wniosków z 22 na 30 dni. Jakub Borkowski wyjaśnił, że okres 22 wynika z ustawy (przyjęte jako okres minimalny). Wydłużenie go spowoduje opóźnienia w ogłoszeniu wyników i przekazaniu środków.

Edycja 2020 zmieni się bardzo niewiele, wszystkie dane są pod adresem www.asos2019.mrpips.gov.pl.

Teresa Jaskuła zgłosiła zastrzeżenie, że za późno ukazuje się regulamin konkursu i te 22 dni to dla organizacji senioralnych za mało. Mirosława Widurek poprosiła o zwiększenie dostępności telefonicznych konsultantów projektów, którzy w grudniu mogliby silniej wesprzeć te organizacje. Dodała również, że należałoby podjąć działanie upowszechniające wiedzę o ASOSie zwłaszcza w tych województwach, które dotychczas nie wykazują nim zainteresowania.

Wojciech Jachimowicz zapytał  o to, kto zatwierdza regulaminy poszczególnych konkursów i czy są konsultacje prowadzone tych regulaminów. J. Borkowski wyjaśnił, że regulamin jest każdorazowo zatwierdzany przez ministra przed ogłoszeniem, konsultacje są prowadzone wewnątrz resortu i z Radą ds. Polityki Senioralnej. Regulamin zawsze musi być zgodny z programem.

Mira Widurek zasugerowała, by w te konsultacje włączać również zespół RDPP ds. partycypacji społ. osób starszych.

Jolanta Wołągiewicz podkreśliła problem braku projektów wieloletnich. Życie od grantu do grantu, szczególnie w projektach robionych w partycypacji, bardzo ogranicza pole działania organizacjom. Poddała też w wątpliwość  kontrolę nad wydawanymi w ramach ASOSu pieniędzmi. Czasem projekty są pisane bardzo dobrze, bo przygotowują je doświadczeni eksperci, ale ich realizacja bardzo odbiera od założeń projektowych.

J.Borkowski wyraził nadzieję, że programy wieloletnie zostaną wprowadzone w przyszłej perspektywie. Odnosząc się do kwestii nadzoru nad wydawanymi środkami, wyjaśnił, że w tym celu organizowane są wizyty monitoringowe oraz kontrole.

Alicja Gawinek zwróciła uwagę na karty oceny wniosków, ponieważ bez zapoznania się z nimi trudno jest napisać dobry wniosek, który otrzyma dofinansowanie.

Maciej Kunysz uznał, że dotychczasowa pula środków na ASOS  w wys. 38 mln jest niewystarczająca i zapytał o plany finansowe na przyszłą perspektywę oraz poruszył kwestię włączenia RDPP w konsultowanie regulaminów konkursów. Zwrócił się również do ministerstwa z prośbą o wprowadzenie możliwości poprawy błędów formalnych. Wezwanie organizacji do poprawy w ciągu 7 dni błędów formalnych pomoże wyłowić te projekty, których tematyka jest bardzo dobra, a są one odrzucane z powodu błędów formalnych. Poprosił też, by ministerstwo zastanowiło się w przyszłej perspektywie nad przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu na listopad na podstawie prowizorium budżetowego. To ułatwi pracę zarówno organizacjom, jak i samemu ministerstwu pracy.

J. Borkowski poparł wniosek o zmianę terminu ogłaszania konkursu, natomiast w kwestii odwołania od błędów formalnych zapowiedział wprowadzenie ułatwień w formularzu. Co do środków finansowych na nową perspektywę zapewnił, że ministerstwo podejmie starania o zwiększenie budżetu. Maciej Kunysz zawnioskował o zaprotokołowanie, że Rada poprze formalnie te starania.

Katarzyna Malec zadała pytanie, czy program na nową perspektywę będzie zbudowany w oparciu o ewaluację obecnego programu i czy ta ewaluacja będzie miała charakter partycypacyjny. To pozwoliłoby na uniknięcie wielu niedociągnięć programu, które wskazał NIK w swoim raporcie z kontroli.

J.Borkowski wyjaśnił, że nowy program będzie budowany na podstawie dokumentu strategicznego Polityka społeczna do roku 2030 oraz analizy programu ASOS Dodał, że ministerstwo co roku stara się trochę modyfikować ten program w oparciu o wnioski zgłaszane przez organizacje.

Marzena Rudnicka przedstawiła trudności, z jakimi boryka się bardzo ciekawy projekt uruchomienia 3 domów dziennego pobytu w małych miejscowościach w Małopolsce. Instytut Gospodarki Senioralnej pozyskał środki na ich otwarcie i w partnerstwie z 3 gminami udało się wyremontować budynki i przez dwa lata prowadzić te domy. Po tym czasie skończyło się finansowanie, ponieważ gminy nie spełniały warunku nowo otwartych domów pobytu, więc nie mogą korzystać z programu Senior plus. W przyszłej perspektywie należałoby bardziej promować te inicjatywy, które już się zaczęły, nawet jeśli były finansowane ze środków z innego programu. Przewodnicząca Widurek zgłosiła chęć wyjazdu studyjnego do tych domów w celu osobistego zapoznania się ze sprawą.

Wojciech Jachimowicz podjął temat trwałości projektów. Łatwo jest rozpocząć projekt, ale zawsze trzeba od początku myśleć, skąd zdobędzie się środki na kontynuację, bo inaczej dochodzi do zjawiska grantozy.  Nie można stale liczyć na dotacje państwowe. To powinno się zapisywać już na poziomie regulaminu konkursu.

 

2)                 Swoje doświadczenia w działaniach na rzecz społeczności senioralnej –przedstawił  Paweł Krasowski  ze Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie.

 

Pokazując szeroki wachlarz inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych, wskazał bariery, z jakimi borykają się szczycieńscy seniorzy, którzy chcieliby przynależeć do organizacji senioralnych. Są to elitarność organizacji (np. UTW), wysokie koszty udziału w imprezach organizowanych przez te organizacje, brak zajęć świetlicowych. Potrzebna jest współpraca między organizacjami senioralnymi. Problemem jest też działanie od projektu do projektu z powodu trudności w zapewnieniu bytu finansowego organizacji. W organizacjach brak fachowych kadr, które chcą pracować bez wynagrodzenia.

Mira Widurek podsumowując prezentację, stwierdziła, że trudności wskazane przez Pawła Krasowskiego mają charakter uniwersalny, z podobnymi kłopotami borykają się lokalne organizacje w całym kraju.

Barbara Bałka przedstawiła wyniki badań, z których wynika, że 78% seniorów nie ma żadnej wiedzy na temat organizacji działających na ich rzecz. Trzeba jako priorytet postawić właśnie dotarcie z informacją na ten temat do osób starszych.

Zamiast konkurować ze sobą organizacje senioralne powinny wymieniać się wiedzą i współdziałać na rzecz seniorów. W Białymstoku utworzono taką platformę do wzajemnej komunikacji i jest ona bardzo użyteczna

Ewa Zbelicka stwierdziła, że taka platforma jest dobra, ale dla seniorów, którzy umieją posługiwać się komputerem. Dla reszty potrzebne jest wydawnictwo papierowe. W programach edukacyjnych dla seniorów brak zajęć z obsługi nowoczesnych urządzeń, są tylko kursy  podstawowe z obsługi komputera.

 

3)   Wojewódzkie Rady Senioralne – komu służą, czy są potrzebne, czy integrują środowiska    senioralne i w jaki sposób diagnozują potrzeby seniorów? – dyskusja

Wprowadzenia do tematu dokonała Mirosława Widurek. Z uzyskanych danych wynika, że jedynie w województwie podkarpackim nie została powołana wojewódzka rada senioralna. Te rady mają bardzo zróżnicowane nazwy. Przewodniczącymi są zwykle marszałkowie województw lub ich zastępcy.  W skład rad wchodzą samorządy województw i organizacje senioralne. M. Widurek zwróciła się do przedstawicieli samorządów z pytaniem, czy rady mają kontakt z organizacjami w terenie, z gminnymi i powiatowymi radami senioralnymi, czy diagnozują potrzeby seniorów, czy są liderami tworzenia organizacji senioralnych i czy mają wpływ na podział środków.

W Gdańsku ta współpraca rozwija się bardzo owocnie. Rada spotyka się i z organizacjami , i z samorządami, którym pomaga tworzyć rady seniorów na niższym szczeblu. Od 2019 r. mają środki na działania na rzecz seniorów.

Śląska rada seniorów działa już drugą kadencję. Pozyskują informacje o działaniach organizacji senioralnych w całym województwie. Dużo jeżdżą w teren, tworzą rady gminne i powiatowe. Mają granty na małe projekty.

Z kolei w rada seniorów w województwie  podlaskim powstała na podstawie Programu na rzecz osób starszych. W listopadzie odbędzie się V Forum organizacji senioralnych województwa podlaskiego. Wojewoda zapewnił w przyszłym roku finansowanie dla rady seniorów. Potrzebny jest ustawowy zapis o radach seniorów na szczeblu powiatu i gminy wraz z finansowaniem ich działania.

4)   Prezentacji strony internetowej: www.otomy.org.pl dokonał Marek Widurek ze Stowarzyszenia Kultura Karpat w Draganowej.

Portal oto my seniorzy miałby być płaszczyzną wszelkiej wiedzy dla seniorów i organizacji senioralnych. Chodzi o to, by w jednym miejscu było kompendium wiedzy, bo teraz dużo wiedzy jest, ale informacje są zamieszczone  w różnych miejscach. Marek Widurek przedstawił gościom projekt strony wraz z działami. Prace nad portalem będą trwały, na następnym posiedzeniu przewodnicząca przedstawi postępy w jego budowie.

5)  Prezentacji Bazy Organizacji Senioralnych dokonała  Mirosława Widurek

Baza jest potrzebna, żeby integrować organizacje, umożliwić im wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Należy propagować dorobek i osiągnięcia organizacji, zwłaszcza tych najmniejszych, diagnozować potrzeby seniorów w różnych społecznościach lokalnych.
Do bazy organizacji weszłoby ponad 10 tys. podmiotów, ale trzeba je jeszcze zweryfikować, czy wciąż działają.

Warto w bazie umieścić też grupy nieformalne. Dostęp do bazy będzie zamknięty dla firm, które sprzedają seniorom różne produkty np. drogie garnki. Trzeba ten zakaz wpisać przy bazie. Maile i adresy trzeba umieścić w wersji nieedytowalnej.

6)  Ogólnopolskie porozumienie organizacji senioralnych – czy jest potrzebne i dlaczego, cele, nazwa, członkowie, forma prawna, struktura organizacyjna, siedziba, harmonogram, finansowanie

Ideę porozumienia przedstawiła Mirosława Widurek.  Aleksander Pieczkin zauważył, że istnieje już kilka ogólnopolskich federacji czy porozumień i raczej nie należałoby mnożyć tego typu bytów. Chodzi o to, by dogadały się ze sobą  już istniejące federacje.

Mira Widurek wyjaśniła, że w ramach porozumienia małe organizacje miałyby taki sam głos jak duże federacje. Celem tego porozumienia miałoby być głównie wzmocnienie roli małych organizacji.

Maciej Kunysz odradził tworzenie porozumienia w formie stowarzyszenia. Lepiej stworzyć nieformalną federację, bo w jej ramach najłatwiej tworzyć partnerstwa.

7)  Podsumowanie i wypracowanie rekomendacji

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca zespołu podziękowała gościom za konstruktywną dyskusję, zapowiadając kolejne spotkanie w sprawie współpracy organizacji senioralnych na styczeń 2020 r.

 Notatkę sporządziła Ewa Lange, radca PRM w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia

Do góry strony

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wesprzyj naszą zbiórkę na pomoc dla dzieci uchodźców i wolontariuszy

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

 

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 04 kwietnia 2022