„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

Tematem wiodącym posiedzenia Zespołu

była opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami.

 

Spis treści:

Porządek

Lista uczestników

Galeria

Notatka z posiedzenia
 

Porządek posiedzenia

Porządek posiedzenia

w dniu 12 grudnia 2019r.

 

Temat wiodący posiedzenia Zespołu:

„Opieka zdrowotna nad osobami starszymi, pozostającymi w kryzysie bezdomności”

1.  Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania – Mirosława Widurek

2. Podziękowanie przedstawicielowi KG Policji za dokonanie zmian w mapie zagrożeń bezpieczeństwa – Mirosława Widurek .

3. Dostępność domów pomocy społecznej dla bezdomnych seniorów– Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS

4. Dyskusja.

5. Dostępność specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej (np. ZOL) dla osób w kryzysie bezdomności – przedstawiciel MZ.

6.  Problem powstały po zmianie ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych – przedstawiciel MZ.

7. Standardy kontroli sanitarnej w placówkach sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi – przedstawiciel GIS.

8. Dyskusja.

9. Przerwa kawowa.

10. Opieka lekarska w placówkach sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi – przedstawiciel MZ.

11.  Problemy z hospitalizacją osób bezdomnych chorych na gruźlicę – Paweł Chachulski Prezes Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża.

12. Problemy z wystawianiem aktów zgonu osobom bezdomnym – Paweł Chachulski – Prezes Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża.

13.  Najważniejsze tezy wynikające ze „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2018 z wynikami ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 13-14 luty 2019” – przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

14.  Dyskusja.

15.  Program „Pokonać bezdomność” – przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

16. Dyskusja.

17.  Losy Uchwały RDPP nr 48 z dnia 10 września br. „W sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej” – przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

18. Podsumowanie i wnioski – Mirosława Widurek.

Powrót do spisu treści

 Lista uczestników

Uczestnicy posiedzenia

w dniu 12 grudnia 2019r.

Imię

Nazwisko

Podmiot

Bohdan

Aniszczyk

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Łukasz Tomasz

Gojke

Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

Mirosława

Widurek

Stowarzyszenie "Dla Równości"

Anna Balińska Biuro Dialogu i Korespondencji, Kancelaria Prezydenta RP
Wojciech Jachimowicz Współprzewodniczący RDPP

Agnieszka

Rymsza

Sekretarz RDPP, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

Aleksandra

Wójcik

Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego, KPRM

Ewa

Lange

Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM

Prządka

Dariusz

Komenda Główna Policji

Aneta

Kowalska

Naczelnik Wydziału ds. Programów Pomocy Społecznej w Departamencie Integracji i Pomocy Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej

Lidia

Ułanowska

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Adamczyk

Agnieszka

Dzieło Pomocy Ojca Pio

Chachulski

Paweł

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża

s. Chmielewska

Małgorzata

Wspólnota Chleb Życia

Tomasz Lisiewski Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ
Podogrodzki Radosław Sekretarz RDPP, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM
Sodo Kamila Wydział ds. Programów Pomocy Społecznej Departament Integracji i Pomocy Społecznej MRPiPS
Trzeszczyk Renata Wspólnota Chleb Życia
Limanowska Halina Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic, Główny Inspektor Sanitarny
Kubacki Jakub Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwo Zdrowia

Ilecki

Paweł

Uniwersytet Warszawski

Kowalski

Rafał

portal ngo.pl

Kożuchowski

Wojciech

Zakon Maltański

Porowska

Adriana

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Żukowska-Bubienko

Elżbieta

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

Powrót do spisu treści

Galeria

kliknij by powiększyć

Powrót do spisu treści

Notatka z posiedzenia

W dniu 12 grudnia  r. odbyło się  kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, któremu przewodniczyła Mirosława Widurek. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz   zaproszeni goście - zgodnie z listą obecności -z Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, portalu ngo.pl, Uniwersytetu Warszawskiego, Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża, Wspólnoty Chleb Życia, Dzieła Pomocy Ojca Pio,  Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei.

 Tematem wiodącym posiedzenia była „Opieka zdrowotna nad osobami starszymi, pozostającymi
w kryzysie bezdomności”.

Program spotkania przewidywał: 

1.                   Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania

2.                   Podziękowanie przedstawicielowi KG Policji za dokonanie zmian w mapie zagrożeń bezpieczeństwa

3.                   Dostępność domów pomocy społecznej dla bezdomnych seniorów

4.                   Dostępność specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej (np. ZOL) dla osób w kryzysie bezdomności

5.                   Problem powstały po zmianie ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych

6.                   Standardy kontroli sanitarnej w placówkach sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi

7.                   Opieka lekarska w placówkach sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi

8.                   Problemy z hospitalizacją osób bezdomnych chorych na gruźlicę

9.                   Problemy z wystawianiem aktów zgonu osobom bezdomnym

10.               Najważniejsze tezy wynikające ze „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2018 z wynikami ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 13-14 lutego 2019”

11.               Program „Pokonać bezdomność”

12.               Losy Uchwały RDPP nr 48 z dnia 10 września br. „W sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej” .

Ad 1 i 2. 

Przewodnicząca zespołu M. Widurek powitała zaproszonych gości i  podziękowała przedstawicielowi KG Policji za dokonanie zmian w mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Poinformowała też, że policja rozpoczęła szkolenia dla funkcjonariuszy nt. traktowania osób w kryzysie bezdomności.

Powrót do spisu treści

Ad.3

Temat  zreferowała  Aneta Kowalska, przedstawicielka Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w MRPiPS. Osobie bezdomnej nie mogącej samodzielnie funkcjonować, przysługuje skierowanie do domu pomocy społecznej. Powinna się tam znaleźć w terminie 4 miesięcy od skierowania. Liczba DPSów to 826 na ponad 80 tys. miejsc (na koniec 2018). Np. w woj. mazowieckim jest 167 miejsc wolnych. Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej stwierdziła, że te dane są nieprawdziwe, bo bezdomni czekają ponad 6 mies. na miejsce w DPS. Siostra M. Chmielewska dodała, że gminy przeciągają termin wydania decyzji o umieszczeniu w DPS i dlatego ludzie czekają po 2-3 lata na DPS.

Paweł Ilecki - antropolog prowadzący badania nad zjawiskiem bezdomności, który przez wiele lat sam był osobą w kryzysie bezdomności, czeka już drugi rok na miejsce.

Renata Trzeszczak ze Wspólnoty Chleb Życia stwierdziła, że długi czas oczekiwania jest spowodowany szukaniem osób, które mają obowiązek alimentacyjny wobec bezdomnych osób.

Ada Porowska wyraziła pogląd, że b. złym rozwiązaniem jest przyznawanie osobie bezdomnej miejsca w DPS zgodnie z ostatnim miejscem meldunku, bo te osoby od wielu lat tam nie przebywają. Powinno się przydzielać DPS tam, gdzie ci ludzie żyli ostatnio.  Skandalem jest przedłużanie procedur kierujących bezdomnych do DPS.

Paweł Chachulski z Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża dodał, że szczególnego podejścia wymaga grupa ciężko chorych bezdomnych, których powinno się kierować do DPS w trybie cito, bo one często nie doczekują pobytu w DPS i umierają w schroniskach. Ustawa o pomocy społ. przewiduje tryb interwencyjny przyjęcia do DPS, ale tego trybu się nie stosuje. Ludzi chorych, starszych i bezdomnych upycha się w noclegowniach, co jest skandalem. Wtedy przejmują ich organizacje i to nielegalnie. 

Bohdan Aniszczyk z Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta stwierdził, że opisane przypadki dotyczą Warszawy, w innych miastach problemów nie ma. Winne są władze gminne, które należałoby zaprosić na kolejne spotkanie zespołu.

Ad.4

Temat przedstawił Jakub Kubacki z Dep. Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia. Przy kierowaniu do ZOL decyduje zawsze kryterium medyczne. Problemem jest okres po hospitalizacji, pacjenci bezdomni trochę wypadają poza system.  Są spore kolejki do ZOL-i, czeka się ponad rok.  Do ZOL nie są przyjmowane osoby uzależnione od alkoholu. Należałoby wykreślić ten zapis.

Powrót do spisu treści

Ad. 5

Temat przedstawił Tomasz Lisiewski z Dep. Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Ostatnio wprowadzono zmiany prawa farmaceutycznego, polegające na tym, że określono zasady zbywania hurtowego leków przez apteki. Placówki opiekuńcze mogą kupować leki na recepty dla swoich podopiecznych, ale tylko na receptę wystawioną dla konkretnego pacjenta. Dla apteki nieważne jest, kto za ten lek płaci.

Od strony organizacji jest jednak problem refundacji kosztów tych leków.  Rozwiązaniem tego problemu jest - zgodnie z opinią p. Lisiewskiego - aby na fakturze  wpisywać organizację jako płatnika, a nie jako nabywcę, bo jest nim pacjent.  

Dyr. Radosław Podogrocki, sekretarz RDPP, wyjaśnił, że pomiędzy organizacją a odbiorcą leku należy wprowadzić formę darowizny leku, aby można było rozliczyć środki pochodzące z dotacji w myśl ustawy o finansach publicznych.

Siostra Chmielewska podkreśliła, że organizacjom potrzebny jest jasny sygnał, jak mają to rozliczać w sposób legalny. Organizacje muszą też mieć podstawowe leki na zapas, ale nie bardzo mają możliwość, by je  zdobyć legalnie.

Ustalono, że na następne posiedzenie zespołu  należy zaprosić przedstawiciela MF, który wyjaśni, w jaki sposób organizacje powinny się rozliczać z zakupu leków dla swoich podopiecznych.

Ad. 6

Temat przedstawiła Halina Limanowska  z Dep. Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. ZOL-e jako placówki zdrowotne  mają wyższe standardy sanitarne niż podmioty opiekuńcze. Ustawa nie uwzględnia stanu pacjentów np. w DPS czy organizacji opiekującej się osobami bezdomnymi.

Przydatne byłoby udostępnienie placówkom opiekuńczym katalogu wymogów sanitarnych, którym podlegają. To powinno być pewne minimum dotyczące schronisk dla osób bezdomnych. Taki wniosek powinien zostać skierowany  w formie pisemnej do Głównego Inspektora Sanitarnego. M. Widurek zapowiedziała wystosowanie takiego pisma.

Ad. 7

 P. Chachulski zwrócił uwagę na grupę osób bezdomnych, które są jednocześnie ciężko chore. Ci ludzie, nawet stosunkowo młodzi, nie mają szansy wrócić na rynek pracy, bo państwo nie ma im do zaoferowania placówki, która zapewni im opiekę w chorobie taką jak w rodzinie. Oni umierają w schroniskach albo trafiają do DPS-ów. System nie ma dla nich żadnej oferty.

Pielęgniarki pracujące w placówkach opiekuńczych tracą po 5 latach uprawnienia do wykonywania zawodu. Ustawa o pomocy społ.  zabrania takim placówkom opłacać etatu lekarza, co jest absurdalne.

Pacjenta bezdomnego, który ulegnie wypadkowi, szpitale rejestrują jako NN. Ta praktyka jest niedopuszczalna, bo organizacje nie mogą ich znaleźć, podobnie jak rodzina. Chodzi o to, żeby szpital uzyskał świadczenia na tę osobę.

Ks. Stanisław Słowik opowiedział, jak w domach prowadzonych przez Caritas wygląda opieka lekarska. Ustawa mówi tylko o zapewnieniu  opieki lekarskiej. Ostatnio wprowadzono ograniczenie w świadczeniu usług pielęgniarskich świadczonych pod jednym adresem. Między służbą zdrowia a opieką społeczną jest wyrwa. Należałoby te obszary przybliżyć do siebie. W placówkach opiekuńczych powinna być zapewniona opieka zdrowotna, ale nie jako wymóg, lecz jako możliwość.

Powrót do spisu treści

Ad.8

Temat zreferował P. Chachulski. Brak danych statystycznych na temat osób w kryzysie bezdomności chorych lub zmarłych na gruźlicę, ponieważ GUS podaje tylko dane o zachorowaniu lub zgonie z powodu gruźlicy, bez zaznaczania, czy jest to osoba bezdomna.  Może warto byłoby GUS-owi zgłosić taką potrzebę. Sanepid posiada takie dane.

Osoby prątkujące czekają po parę tygodni na miejsce w szpitalu w Otwocku. Brak jest dla nich dostępu do izolatek. Nie ma też możliwości zatrzymania w szpitalu osób prątkujących bez ich woli.. Trzeba by to zmienić. Te osoby powinny być izolowane. Osoby pracujące z osobami bezdomnymi są narażone na zarażanie.

Brak jest koordynacji działań medycznych i opiekuńczych. Dotyczy to nie tylko chorych na gruźlicę, ale też np. na sepsę.

Warto wystosować pismo w tej sprawie. W. Jachimowicz przypomniał, że taki wniosek powinien być wysłany za pośrednictwem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ad.9.

Temat zreferował P. Chachulski. Przepisy dot. pochówku i aktów zgonu pochodzą z lat 50-tych.Przy zgonach w schronisku nie wiadomo, kto ma wystawić akt zgonu. Powinien to być lekarz pierwszego kontaktu, ale czasem jest on na drugim końcu Polski. Często wzywa się karetkę, ale w niej jest tylko  ratownik medyczny, który nie wystawia aktu zgonu. Potrzebna jest instytucja koronera lub danie uprawnienia wypisywania aktów zgonu dla ratowników med. Takie projekty już są.

Pochowanie osoby bezdomnej samotnej trwa czasem rok, dzień pobytu w kostnicy kosztuje 50 zł. Osoby za życia wykluczone bywają wykluczone nawet po śmierci.

Przedstawiciel ministerstwa zdrowia zaprosił do zgłaszania uwag do projektu, który ma uregulować te kwestie. Będzie on w konsultacjach społ. do 25 grudnia. M. Widurek poprosiła o przekazanie projektu Radzie Działalności Pożytku Publicznego do konsultacji.

Ad. 10.

Sprawozdanie przedstawiła Kamila Sodo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z badań wynika systematyczny  spadek liczby osób bezdomnych (30330). Główną przyczyną bezdomności są konflikty rodzinne. Najwięcej bezdomnych jest w grupie wiekowej 41-60. Rośnie liczba bezdomnych powyżej 60 lat. Wydłużył się czas pozostawania w kryzysie bezdomności. Zwiększyła się liczba placówek udzielających im pomocy i nakłady na tę pomoc. Rośnie liczba bezdomnych, którzy się usamodzielnili i znaleźli zatrudnienie.

M. Widurek poprosiła  o przekazanie sprawozdania członkom zespołu.

P. Chachulski podważył wyniki sprawozdania, bo brak jest informacji, ile osób bezdomnych zmarło i jaka jest ich przeciętna długość życia.

Ks. Słowik podobnie podważył metodologię badań. Niektóre gminy nie wykazują osób bezdomnych, zakłamując statystyki.

A. Porowska zauważyła, że brak jest strategii pomocy osobom bezdomnym. Trudno planować działania i wydatkowanie środków.

Powrót do spisu treści

Ad. 11

Program przedstawiła Aneta Kowalska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program dzieli się na profilaktykę , aktywizację, infrastrukturę  i  innowacyjność w pomocy społecznej. Konkurs w 2020 będzie ogłoszony na przełomie grudnia i stycznia. Będzie ok. 6 mln zł na program. Należy składać oferty przez Wydziały Pomocy Społecznej. Średnio zgłasza się ok. 140  podmiotów, dostaje wsparcie  ok. 40. Przeciętnie organizacja dostaje ok. 100 tys. zł dofinansowania.

A. Porowska stwierdziła, że wielkim utrudnieniem jest krótka perspektywa wsparcia- ok. pół roku. Program powinien mieć wymiar całoroczny, a najlepiej 2-3-letni.

B. Aniszczyk stwierdził, że ten program powinien być zachętą dla samorządów do wspierania organizacji pomagających bezdomnym.

Ks. Słowik zawnioskował, że należy zabiegać o to, by ten program przekształcić w  wieloletni program rządowy, a nie resortowy. Wtedy rząd musi zapewnić środki na jego realizację.

Ad.12

A. Wójcik wyjaśniła, że uchwała została przekazana do MRPiPS 17 września, tymczasem do departamentu nie dotarła .Ustalono, że zostanie ponownie wysłana mailowo.

M. Widurek poinformowała, że 10 małych organizacji oprotestowało projekt wprowadzenia zapisu, że organem właściwym do zapłaty za wykonanie usługi na rzecz osoby bezdomnej jest gmina ostatniego miejsca meldunku.

***

Powrót do spisu treści

Mirosława Widurek dokonała podsumowania spotkania, zapowiadając następne posiedzenie poświęcone tematyce bezdomności na 27 lutego 2020. Poprosiła o zgłaszanie tematów. P. Chachulski zaproponował poruszenie tematu funkcjonowania placówek pomocy społ. mających równocześnie status placówek medycznych. A. Porowska zaproponowała powołanie Pełnomocnika ds. Osób Bezdomnych.

M. Widurek stwierdziła, że środki na bezdomnych są źle wydawane. Tylko ok.20-30% trafia do beneficjentów. Ks. Słowik stwierdził, że brak w tej dziedzinie  spójnych danych, bo są one zbierane w kilku niekompatybilnych systemach. Zaproponował przygotowanie uchwały w sprawie zmiany programów pomocy osobom w kryzysie bezdomności z resortowych programów temporalnych na programy rządowe. M. Widurek wyjaśniła, że na razie zespół skupi się na diagnozowaniu problemów, a potem będzie przygotowywał projekty uchwał.

Posiedzenie zakończyło wspólne zrobienie zdjęcia.

Notatkę sporządziła Ewa Lange, radca PRM w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Powrót do spisu treści

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 05 stycznia 2022