„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

                                                                                                         

W dniu 14 maja 2019r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 3/1 w Warszawie
odbyło się I Posiedzenie Zespołu
ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych

Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Posiedzeniu przewodniczyła Mirosława Widurek

 

Tematem wiodącym posiedzenia Zespołu było

„Wspieranie działań nad powołaniem ogólnopolskiego

porozumienia organizacji senioralnych”

 

Jednym z tych działań jest utworzenie Bazy takich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, KGW. OSP, LKS, grup nieformalnych itp.) z terenu miast, miasteczek i wsi. Utworzenie bazy będzie pomocne dla dotarcia do wszystkich organizacji, nawet tych najmniejszych, które mogą być zainteresowane utworzeniem porozumienia. Bardzo ważnymi elementami powstania takiej bazy będą również następujące działania:

 • pokazanie dorobku, osiągnięć i sukcesów senioralnych organizacji pozarządowych;

 • rozpoznanie problemów, które napotykają na swojej drodze;

 • wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami senioralnymi i upowszechnienie dobrych praktyk;

 • nawiązanie kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności na szerszą skalę.

 

  

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

Porządek posiedzenia przewidywał:

 • Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania oraz zakresu działań Zespołu, powołanie podzespołu ds. wypracowania rekomendacji (Monika Mroczka, Lech Feszler, Janusz Marszałek, Krzysztof Balon, Cezary Miżejewski) (1330-1345),

 • Wystąpienie Pana dr Joanny Borowiak - Posłanki na Sejm RP, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RPP (1345-1405),

 • Wystąpienie Pani Lidii Ułanowskiej Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (1405-1415),

 • Dyskusja (1415-1510),

 • Przerwa kawowa, praca podzespołu ds. rekomendacji (1510-1530),

 • Rekomendacje podzespołu (1530-1545),

 • Podsumowanie (1545-1600).

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

 

 W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Goście:

*       dr Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP,

*       Lidia Ułanowska - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

*       Witold Trębicki - Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej w Biurze Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP,

*       Izabela Czuba – Eurosozial - Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej Polsko-Niemieckie i europejskie partnerstwo socjalne,

*       Monika Mroczka - Wiceprezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim,

*       Janusz Marszałek - Prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów,

*       Lech Feszler - Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku.

 

Podczas spotkania degustowano specjały z Beskidu Niskiego przygotowane przez KGW: Stary Żmigród, Myscowa i Osiek Jasielski oraz Stowarzyszenie "Kultura Karpat" z Draganowej. Zaprezentowano część atrakcji turystycznych oraz informacji o następujących miejscach w Beskidzie Niskim: Miasto i Gmina Dukla, Miasto i Gmina Iwonicz Zdrój, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Krempna, Muzeum Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Ośrodek Edukacyjny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

 

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

    Przewodnicząca zespołu Mira Widurek powitała zaproszonych gości i poprosiła w krótkie wystąpienia nt. działalności poszczególnych instytucji na rzecz osób starszych. Poseł Joanna Borowiak przedstawiła dokonania sejmowej Komisji Polityki Senioralnej oraz plany na przyszłość.

 

    Mira Widurek zwróciła się do poseł J. Borowiak z prośbą o odwiedzenie przez Komisję terenów, gdzie z powodu rozproszenia małych organizacji z działalnością na rzecz seniorów jest słabo (choćby Beskid Niski). Zgodnie z deklaracją poseł Borowiak, Komisja chętnie skorzysta z zaproszenia. Asystent przewodniczącej Komisji poseł M. Zwiercan  Kordian Kulaszewicz również podtrzymał tę deklarację.

   

    Następnie działania Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MRPiPS Lidia Ułanowska. Rada wypracowała dokument ”Polityka społeczna wobec osób starszych”, przyjęty przez Radę Ministrów, który tworzy systemowe ramy wsparcia osób starszych. Obecnie Rada pracuje nad dokumentem „Dostępność plus” oraz monitoruje,  jak „Polityka społeczna…” jest realizowana. Z kolei Departament  Polityki Senioralnej w MRPiPS jest ramieniem ministra do spraw związanych z tematem osób starszych, w tym np. odpowiada za program ASOS, rozbudowę placówek Senior plus, kampanię Aktywny i bezpieczny senior, prowadzi prace w kierunku profesjonalizacji systemu usług asystenckich i opiekuńczych.

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

    Mira Widurek wspomniała o bardzo cennej inicjatywie podjętej przez Kraków - chodzi o kartę seniora oraz europejską kartę seniora. Tej akcji brak jest wsparcia informacyjnego. Podobne działania na rzecz seniorów podejmują tylko duże miasta Nie ma punktów dla seniorów w małych miejscowościach czy na wsiach. Trzeba by wspólnie podjąć akcje propagujące takie cenne pomysły. Poseł Borowiak zauważyła, ze samorządy często są niechętne takim inicjatywom, jak również tworzeniu rad senioralnych czy klubów seniora. Należy zmienić mentalność samorządowców, by zrozumieli, że warto inwestować w seniorów.

 

    Izabela Czuba z Eursozialu opowiedziała o działaniach swojego stowarzyszenia, które tworzy sieć współpracy między organizacjami polskimi i niemieckimi, z ministerstwem pracy polskim i niemieckim. Starają się rozpowszechnić dobre przykłady działań na rzecz seniorów w Niemczech w Polsce. Organizują Dni seniora, wiele konferencji dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego nt. partycypacji osób starszych, oferty pomocowej dla seniorów, wymiany doświadczeń przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji senioralnych. Celem działań Eurosozialu jest wsparcie działań na rzecz tworzenia ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych. W Niemczech działa organizacja Baxo – federalna wspólnota robocza skupiająca 120 organizacji senioralnych. Reprezentuje 13 mln seniorów. Działa na arenie krajowej i międzynarodowej.

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

    Krzysztof Balon z Eurosozialu podkreślił, że działania stowarzyszenia służą budowie sieci organizacji senioralnych i wzajemnej wymianie doświadczeń. Nie chodzi o kopiowanie rozwiązań, ale o uczenie się od innych, a także o promowanie pewnych pól współpracy.

    Łukasz Gojke podkreślił potrzebę włączania się byłych pracodawców w działania na rzecz emerytów. Potrzebny byłby specjalny odpis na ten cel. Warto również wykorzystywać doświadczenie zawodowe pracowników w starszym wieku w celu przyuczenia młodych. Zauważył tez rolę Kościoła  w dziedzinie aktywizacji osób starszych. Trzeba wychowywać młodzież w duchu szacunku dla starszych.

 

    Mira Widurek zgłosiła do poseł Borowiak sugestię, aby tworzenie gminnych rad senioralnych było obligatoryjne.  Kordian Kulaszewicz wspomniał o zorganizowaniu Forum Srebrnej Gospodarki w Gdyni. 24-25 czerwca będzie kolejna edycja tej imprezy.

    Przeprowadzono dyskusję nad rekomendacjami dotyczącymi wsparcia dla idei powstania ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych.

 

    Janusz Marszałek z Polskiej Unii Seniorów wskazał na ogromną rolę rad seniorów. Warto czerpać z dobrych wzorów niemieckich, by doprowadzić do tego, żeby organizacje senioralne stały się poważnym partnerem dla rządu. Polska Unia Seniorów od lat inicjuje utworzenie porozumienia organizacji działających na rzecz osób starszych.

 

    Marzena Rudnicka z Instytutu Gospodarki Senioralnej, który bada potrzeby seniorów stwierdziła, że wiedza na  temat potrzeb osób starszych  powinna leżeć u podstaw przyszłych działań. podobnie jak wiedza o dobrych praktykach w tej dziedzinie. Potrzebna byłaby wspólna platforma do dzielenia się tymi praktykami. Trzeba zrobić najpierw audyt organizacji senioralnych, zastanowić się, jak wykorzystać ten zasób i  wiedzę.

 

    Bohdan Aniszczyk z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wskazał, że tworzenie porozumienia jest procesem wieloetapowym i rozłożonym w czasie. Takie doświadczenia zdobył przy procesie łączenia organizacji zajmujących się bezdomnością. Federacja organizacji działających na rzecz bezdomnych zrzesza 20 z 50 istniejących podmiotów, ale wszystkich łączyła idea wspólnego celu-pomocy bezdomnym.

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

    Marzena Pieńkosz-Sapieha pozytywnie oceniła ideę federacji organizacji senioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

    Lech Feszler z Rady Seniorów w Białymstoku uznał pomysł połączenia organizacji senioralnych za bardzo korzystny dla działalności rad seniorów, ponieważ rady nie są obecnie dostatecznie wykorzystywane. Federacja byłaby pomocna radom w przekazywaniu ich potrzeb.

 

    Krzysztof Balon zreasumował dyskusję  stwierdzając, że działania na rzecz połączenia powinny się toczyć wokół 4 pytań:

 •  Po co? Dla ochrony godności ludzkiej osób starszych.

 •  Kiedy i jak? Powoli, po dyskusjach, żeby każdy, kto wstąpi do federacji był przekonany, że tego chce.

 •  Kto? Każdy, kto chce. Również organizacje, które już są zrzeszone w jakiejś federacji, ale z choćby symboliczną składką członkowską. Jedna organizacja -jeden głos.

 •  Jakimi środkami? Środkami z projektu prowadzonego w Eurosozialu przez I. Czubę, dofinansowanie projektu z programu ASOS, z patronatem RDPP.

    Monika Mroczka  ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Akacja” przedstawiła doświadczenia swojej organizacji na polu aktywizacji społecznej osób starszych. Wyraziła przekonanie, że małe organizacje na pewno chętnie będą przystępowały do federacji, bo kiedy działają samodzielnie, ich głos nie jest słyszalny.

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

      Łukasz Domagała zaznaczył, że trzeba zacząć od budżetowania spotkań organizacji senioralnych w celu wymiany dotychczasowych doświadczeń.

 

    Przewodnicząca M. Widurek zwołała ad hoc podzespół, który ma wypracować rekomendacje w sprawie utworzenia  federacji organizacji senioralnych.

Członkowie Podzespołu ds. wypracowania rekomendacji w zakresie prac nad powołaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Senioralnych

Lp.

Imię i nazwisko

Uwagi

1.        

Cezary Miżejewski

Rada Działalności Pożytku Publicznego

2.        

Janusz Marszałek

Polska Unia Seniorów - EUROPÄISCHE SENIOREN UNION (ESU) ESU

3.        

Kordian Kulaszewicz

Fundacja Adaptacja

4.        

Krzysztof Balon

Rada Działalności Pożytku Publicznego

5.        

Lech Feszler

Miejska Rada Seniorów Białystok

6.        

Marzena Rudnicka

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

7.        

Monika Mroczka

Stowarzyszenie „Akacja”

Marzena Rudnicka przedstawiła ustalenia podzespołu:

 • Celem powstania federacji ma być  ochrona godności ludzkiej osób starszych

 • Uznano, że musi być powołana osoba prawna - stowarzyszenie zwykłe osób prawnych, ewentualnie z partnerstwem gminnych rad seniorów. Jeśli jakaś organizacja jest już członkiem innej federacji, to i tak będzie mogła indywidualnie  przystąpić do stowarzyszenia.

 • Utrzymywać się powinno ze składek członkowskich, dodatkowo z ASOS i FIO, jako siedzibę wskazano Warszawę.

 • Zespół założycielski będzie miał za zadanie doprowadzić do zebrania założycielskiego w połowie 2020 r., na który formalnie powoła się stowarzyszenie. Krzysztof Balon zaproponował, aby na kolejnych posiedzeniach zespołu ds. partycypacji osób starszych podzespół referował postępy prac nad budową stowarzyszenia.

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

    Na zakończenie posiedzenia Mirosława Widurek zwróciła się do członków Zespołu z wnioskiem, aby Zespół wystąpił o wykreślenie bezdomności z przygotowanej przez Policję  mapy zagrożeń. W związku z tym ustalono, że na kolejne posiedzenie Zespołu zostanie zaproszony przedstawiciel Komendy  Głównej Policji, która jest autorem mapy, w celu przedstawienia powodów, dla których bezdomność została zaliczona do kategorii zagrożeń.

    Następne posiedzenie zespołu wyznaczono na 9 września 2019 r. o godz. 13.

 

Podzespół powołany do wypracowania rekomendacji w zakresie prac nad powołaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Senioralnych pracuje nad propozycjami opracowanymi przez Panią Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzenę Rudnicką.

Dalsze kroki będą następujące:

 •  Umieszczenie na portalu ngo.pl apelu do organizacji pozarządowych o zgłaszanie się tych NGO’sów, które działają na rzecz seniorów lub w środowisku senioralnym.

 •  Przygotowane przez Panią Rudnicką propozycje rekomendacji zostały wysłane do członków Podzespołu z prośbą o wniesienie swoich uwag i propozycji w terminie do 30 czerwca 2019r.

 •  Zebranie uwagi i propozycji zbiorę, uporządkowanie i zaprezentowanie Zespołowi.

 • Zespół wniesie opinie i wniesienia swoich uwag do 15 lipca 2019.

 • Do 15 sierpnia  2019r. zostanie przygotowana przeze mnie baza organizacji wymienionych w pkt. 1. Baza przygotowana zostanie na podstawie informacji otrzymanych w wyniku apelu wymienionego w pkt.1 oraz informacji otrzymanych od gminnych,  powiatowych i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, których baza znajduje się w posiadaniu Rady Krajowej. Bazę uzupełnimy o informacje uzyskane z Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, OFOP i innych ogólnopolskich podmiotów, które zechcą podzielić się z nami swoimi bazami danych.

 •  Gotowy materiał (łącznie z bazą danych) zostanie przedstawiony Zespołowi oraz zaproszonym gościom w dniu 9 września 2019 na posiedzeniu naszego Zespołu.

 •   Po tym terminie zostanie przygotowana Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego w przedmiotowej sprawie.

 

Członkowie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych

Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Mirosława Widurek

Przewodnicząca Zespołu do Spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.  Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Emerytowany dyrektor przedszkola, domu dziecka i starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty (aplikacja urzędnicza). Prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego III i IV kadencji, Laureatka Nagrody Prezydenta RP Andrzeja Dudy „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii „Człowiek-Lider” w 2018r. Lokalny lider wolontariatu w Beskidzie Niskim. Aktywnie działa na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Bohdan Aniszczyk

Z wykształcenia matematyk, w 1992 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Został profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu. Od 1990 do 2002 zajmował stanowisko członka zarządu miasta Wrocławia, odpowiedzialnego za oświatę. Kilkakrotnie wybierany na radnego miasta Wrocławia, w samorządzie powoływany na przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży. W 1995 społecznie objął funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. W 1995 został wyróżniony Medalem Św. Brata Alberta za działalność charytatywną na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych umysłowo. (źródło: Wikipedia)

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

Krzysztof Balon

Jest dyrektorem organizacji zarejestrowanej w Niemczech, której misją jest rozwijanie współpracy pomiędzy socjalnymi organizacjami pozarządowymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przede wszystkim w Polsce, a organizacjami niemieckimi.  Społecznie jest sekretarzem Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, federacji skupiającej ponad 500 podmiotów pozarządowych. Oprócz tego pracuje wolontarystycznie w Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu EAPN. Od niedawna jest również członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Przewodniczący Zespołu do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. (źródło: Internet)

 

Łukasz Domagała

Prezes OFOP – Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ze środowiskiem organizacji pozarządowych związany od 1999 r. Współtwórca i przewodniczący zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, działającego na terenie woj. dolnośląskiego. W latach 2013-2015 współpracownik Kancelarii Prezydenta RP. Absolwent stosunków międzynarodowych Collegium Civitas, uczestnik Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka oraz International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA. Zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości społecznej, monitorowanie funduszy europejskich oraz tworzenie dobrego prawa dla aktywności społecznej i obywatelskiej. (źródło: Internet)

 

Cezary Miżejewski

Działacz opozycji demokratycznej w PRL. Od XII 2001 pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2005-2009 radca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2007 członek rady programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS; od 2009 w Radzie Ekspertów Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN; od 2010 członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu EAPN. Od 2009 w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (reprezentant strony związkowej w Komisji Trójstronnej). Wszedł m.in. w skład rady ekspertów społecznych i komitetu wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN). W 2013 został członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), zaś w 2015 prezesem zarządu WRZOS. Od 2015 członek działającego przy MRPiPS Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejnych kadencji. Współprzewodniczący Zespołu do spraw Funduszy Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. (źródło: Wikipedia)

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

Łukasz Gojke

Pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Wieloletni dyrektor oraz prezes w spółkach Skarbu Państwa. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie jednolitego rynku oraz w zakresie zarządzania i nadzoru w spółkach kapitałowych. Odbył studia doktoranckie na Politechnice Śląkiej w Gliwicach. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego. Pomaga ludziom poszkodowanym przez polskie sądownictwo.  Przewodniczący Zespołu ds. Interwencji Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. (źródło: informacja własna)

 

Marzena Pieńkosz-Sapiecha

Absolwentka filologii polskiej. Przez wiele lat prowadziła osiedlowy dom kultury, który oferował mieszkańcom wielkomiejskiej dzielnicy Lublina rozmaite formy organizacji wolnego czasu. Powołała do życia Stowarzyszenie Błonie, które było inicjatorem budowy kilku obiektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym skateparku i zespołu boisk. Organizatorka licznych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. Inicjatorka utworzenia Banku Żywności w Lublinie. Obecnie Jest Prezesem Fundacji Bank Żywności w Lublinie. Członek Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Członek Zespołu ds. Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest przedstawicielką RDPP w Radzie Dostępności przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Przewodnicząca Zespołu do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. (źródło: Internet)

 

Maciej Zarębski

Doktor Nauk Medycznych, specjalista ds. diagnostyki laboratoryjnej. Jest autorem  52 książek (z historii regionu, reportaży, wspomnień oraz biografii). Należy do Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (polskiego SEC-u), Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (od roku 2015 jest jej wiceprezesem). Działał  w strukturach centralnych ruchu regionalnego (przez długie lata – do roku 2011, członek Prezydium Ruchu Rady Stowarzyszeń Regionalnych RP) i na rzecz regionu - tworząc po przeniesieniu się w 2004 roku ze Staszowa do Zagnańska Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego – obecnie (od września 2014 roku) Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Jako redaktor naczelny Eskulapa Świętokrzyskiego (w latach 2004-2014), przewodniczący Zespołu Historyczno-Kulturalnego Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz członek Prezydium Rady Okręgowej ŚIL w Kielcach (w latach 2010-2014), od roku 2014 pełni funkcję sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej Izb Lekarskich w Warszawie. Od marca 2015 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy zaś od czerwca 2016 roku prezesem Krajowej Rady Mateczników Polskości. Kieruje wydawnictwem Biblioteki Staszowskiej, na którego koncie jest ponad dwieście tytułów, z czego kilkadziesiąt jego autorstwa. Od czerwca 2016 roku jest także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczący Zespołu do Spraw Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej Rady działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.. (źródło: informacja własna, Wikipedia)

Galeria zdjęć - (kliknij zdjęcie)

do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 05 stycznia 2022