„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

Powołanie do Rady Starszych

 

Strona główna W górę Pierwszy dzień lata 2020 Wizyta w Klubach Seniorów Wyremontujemy seniorom mieszkanie Miej serce dla sąsiada W obronie godności Współpraca z Głosem Seniora Apel do pracowników OPS Zaproszenie do Gdańska Klub Seniora - Jasliska - 8 kwietnia 2019 page 1 of 2 Dzień Seniora w Nowej Wsi 2018 O Seniorach w Radio Rzeszów 2017 Dzień Seniora w Nowej Wsi 2016 Powołanie do Rady Starszych Wizyta w Inowrocławiu Klub Seniora w Dukli - Lipiec 2020 Współpraca Idą święta: stuk, stuk, stuk… Razem dla seniorów Głos Seniora dobrze się czyta w Beskidzie Niskim Nie zapominając o wiejskich społecznikach „Jak zostać pasibrzuchem, czyli Kombatancki zaradnik” Kraków 13 lipca - Głos Seniora Od soboty do poniedziałku 16-18 lipca
 

 

Strona główna
W górę

1 marca 2020r. rozpocznie działalność

Rada Seniorów

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

 

25 lutego 2020r. do Prezesa Stowarzyszenia "Dla Równości" dotarł e-mail następującej treści:

Dzień dobry Pani Mirko,

 Z wielką przyjemnością zapraszam Panią do Instytutowej Rady Seniorów. Mam nadzieję, ze przyjmie Pani moje zaproszenie.

 P.S.

 Pracujemy głównie zdalnie, wiec wizyta w Warszawie przy powołaniu rady nie będzie konieczna, ale oczywiście serdecznie zapraszamy.

 Z pozdrowieniami

Marzena Rudnicka

Prezes Zarządu

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle)

00-422 Warszawa

tel.: +48 509 586 510
e-mail: 
marzena.rudnicka@kigs.org.pl

www.kigs.org.pl

 

Do listu dołączono nominację (kliknij by powiększyć):

Pobierz pdf.

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

 

Instytutowa Rada Starszych

Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

 Ogólne zasady działania

 Instytutowa Rada Starszych (IRS) Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej jest ciałem opiniodawczym i doradczym Instytutu w bieżącej działalności statutowej, w szczególności w sprawach związanych z obszarem wspierania rozwoju rynku usług publicznych i komercyjnych wychodzących naprzeciw potrzebom konsumentów 60+ a także całego społeczeństwa w wyniku zmian demograficznych.

Instytutowa Rada Starszych to grupa ekspercka, w skład której wchodzą liderzy środowisk senioralnych z kraju i zza granicy oraz inne osoby szczególnie obecne w tym środowisku lub dla niego zasłużone. Rada działa na podstawie uchwały Zarządu Instytutu stanowiącej o powołaniu Rady oraz zawierającej Regulamin Instytutowej Rady Starszych.

Ideą Instytutowej Rady Starszych jest stworzenie przestrzeni do faktycznej reprezentacji środowisk senioralnych w procesie tworzenia rozwiązań rekomendowanych lub dedykowanych osobom po 60-tym r.ż. W myśl zasady „Nic o nas bez nas” Instytut zaprosił wybitne osoby reprezentujące ponad dziewięciomilionowe środowisko do czynnego zabierania głosu w imieniu osób starszych, aby mogły one realnie wpływać na proponowane przez Instytut rozwiązania w kontekście dopasowania ich do potrzeb środowiska, które reprezentują.

Zadaniem Instytutowej Rady Starszych jest wsparcie Zarządu Instytutu w zakresie realizacji zadań statutowych Instytutu, poprzez:

·         Bieżące opiniowanie przekazywanych w trybie roboczym zagadnień do konsultacji

·         Bieżące przekazywanie Instytutowi informacji ze środowisk, które reprezentuje IRS

·         Promowanie działań Instytutu

·         Aktywny udział w tworzeniu merytorycznej części Kongresu Gospodarki Senioralnej w części dotyczącej reprezentacji głosu środowisk senioralnych

·         Udział w doborze uczestników spotkań takich jak Kongres Gospodarki Senioralnej pod kątem właściwej reprezentacji środowisk senioralnych

·         Podejmowaniu uchwał w sprawie działań, jakie Rada zamierza realizować wspólnie z Instytutem.

·         opiniowanie działań Instytutu w zakresie przyznawania nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji,

·         wspieranie działalności służącej upowszechnianiu i ochronie praw seniora

W skład Instytutowej Rady Starszych wchodzi do 10 osób powoływanych przez Zarząd Instytutu w drodze decyzji. Zarząd Rady powoływany jest przez Członków Rady zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie IRS.

Podstawowym miejscem spotkań IRS jest siedziba Instytutu. Rada dopuszcza formy konsultacji drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz telefoniczną a także w postaci videokonferencji.

Instytutowa Rada Starszych rozpoczyna działalność z dniem 1 marca 2020 roku.

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

REGULAMIN INSTYTUTOWEJ RADY STARSZYCH

KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Instytutowa Rada Starszych(IRS) Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (KIGS) została powołana przez Zarząd Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w drodze uchwały oraz działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2

1. Instytutowa Rada Starszych ma charakter inicjujący, opiniodawczy i doradczy w zakresie rozwiązań związanych z gospodarką senioralną i nie jest organem sprawującym zarząd lub nadzór w KIGS.

2. Instytutowa Rada Starszych jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach związanych z gospodarką senioralną w zakresie statutowych działań Instytutu.

3. W szczególności Instytutowa Rada Starszych:

1)Wydaje opinie o potrzebach seniorów jako uczestników życia społecznego w tym z perspektywy praw obywatelskich, praw konsumentów oraz poszanowania z uwagi na wiek (zapobieganie ageizmowi).

2)Wydaje opinię na temat produktów i usług komercyjnych i niekomercyjnych oraz innych rozwiązań związanych z gospodarką senioralną w szczególności pod kątem zgodności z potrzebami odbiorców 60+, ich bezpieczeństwem konsumenckim, zasadnością potrzeb nabywania oraz poziomem rozumienia i możliwości korzystania z oferty.

3)Stanowi głos doradczy w sprawie rozwiązań związanych ze srebrną gospodarką takich jak mieszkalnictwo, transport, komunikacja, dostępność.

4)Ma prawo reprezentować Instytut w środowisku senioralnym w obszarze gospodarki senioralnej

5)Przekazuje ważne informację z środowiska senioralnego do Instytutu, oraz z Instytut do środowiska senioralnego.

§3

W posiedzeniach Instytutowej Rada Starszych uczestniczą, poza członkami IRS przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji, a także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego IRS.

Rozdział II

 Członkowie Instytutowej Rady Starszych

§4

1.Instytutowa Rada Starszych składa się z 5 do 10 członków;

2.Członkowie Instytutowej Rady Starszych są wybierani przez Zarząd Fundacji, na podstawie decyzji;

3.W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się̨ wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością̨ Instytutu, opisanej w celach KIGS;

4.Przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji nie są̨ zaliczani do liczby osób określonej w § 4 ust.1. Uczestniczą w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

 

§5

Członkowie Instytutowej Rady Starszych są̨ obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną̨ jej złamaniem.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Instytutowej Rady Starszych

§6

1. Instytutowa Rada Starszych w głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, którzy sprawują tę funkcję przez okres trzech lat.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą zrezygnować z pełnienia tej funkcji na piśmie, składając rezygnację Zarządowi KIGS.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą zostać odwołani z pełnienia tej funkcji w drodze decyzji co najmniej sześciu osób z pozostałych wszystkich członków Rady (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący).  W przypadku odwołania przewodniczącego Rady, co najmniej jeden z wiceprzewodniczących zwołuje w terminie 14 dni roboczych posiedzenie Rady, aby w głosowaniu dokonać wyboru kolejnego przewodniczącego. W przypadku odwołania wiceprzewodniczącego, przewodniczący ma obowiązek zwołania Rady w trybie opisanym powyżej.

§7

1.Funkcję sekretarza Instytutowej Rady Starszych pełni osoba wskazane przez Prezesa Zarządu i zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady.

2. Zadania sekretarza obejmują w szczególności powiadamianie członków Rady o terminach i porządku dziennym posiedzeń, udostępnianie im dokumentów i materiałów dotyczących porządku obrad oraz zapewnienie technicznej obsługi posiedzeń Rady i jej komisji, w tym sporządzanie protokołów obrad.

§8

1. Instytutowa Rada Starszych w ramach swych uprawnień może powoływać zespoły lub komisje dla zbadania określonych spraw merytorycznych celem przygotowania stanowiska Rady.

2. Przewodniczący Instytutowej Rady Starszych – z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady – może powoływać rzeczoznawców, referentów i koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie opinii dotyczących poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad. Jeżeli angażowanie tych osób wiązać się będzie z kosztami dla KIGS, Przewodniczący jest zobowiązany każdorazowo otrzymać na piśmie zgodę zarządu KIGS na poniesienie tych kosztów.

§9

1.Posiedzenia Instytutowej Rady Starszych powinny odbywać się̨ nie rzadziej niż …………….razy w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w wybranym przez siebie terminie:

 1) w miarę̨ napływu spraw wymienionych w § 2,

2) na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

 

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

 

§ 10

1. Porządek dzienny posiedzeń ustala Przewodniczący Instytutowej Rady Starszych w porozumieniu z Zarządem Fundacji.

2. Członkowie Instytutowej Rady Starszych powinni być powiadomieni o posiedzeniu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

3. Członkowie Instytutowej Rada Starszych powinni otrzymać materiały dotyczące spraw wymagających stanowiska Instytutowej Rady Starszych nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.

§ 11

1. Pracami Instytutowej Rady Starszych kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego Zastępcy.

2. Do prawomocności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jednego z  jego Zastępców.

3. Uchwały zapadają̨ zwykłą większością̨ głosów w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady może jednak zarządzić głosowanie tajne, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.

4 Z posiedzeń Instytutowej Rady Starszych sporządza się̨ protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca oraz sekretarz Rady. Protokoły udostępnia się̨ członkom Rady, Zarządowi i Radzie Fundacji.

§ 12

1.       Z tytułu działalności w Instytutowej Radzie Starszych przysługuje tytuł gościa honorowego lub partnera, jeżeli członek rady jest w organach założycielskich lub w zarządzie podmiotu, na wydarzeniach organizowanych przez KIGS, w szczególności podczas Kongresu Gospodarki Senioralnej.

2.       Członkowie Rady mają pierwszeństwo w wystąpieniach merytorycznych podczas konferencji, kongresów i innych wydarzeń, gdzie KIGS jest partnerem, współ-lub organizatorem i gdzie tylko istnieje możliwość zabrania głosu w imieniu środowiska senioralnego. To samo pierwszeństwo obowiązuje w przypadku mediów, jeżeli KIGS otrzyma od mediów takie zaproszenie. W takich sytuacjach członkowie IRS mają prawo występować w imieniu podmiotów, które reprezentują, dodając informację o pełnieniu funkcji w IRS w KIGS.

3.       Z tytułu działalności w Instytutowej Radzie Starszych członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

4.       KIGS będzie starał się pokrywać koszty przyjazdu i noclegu i opłaty za wstęp na wydarzenie konferencyjne, które sam organizuje, natomiast wymaga to odrębnej decyzji Zarządu KIGS.

5.       Członkowie Rady mogą uczestniczyć w projektach publicznych i komercyjnych jako eksperci lub partnerzy i z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje projektów, jakie chcieliby realizować wraz z KIGS i określać warunki swojego uczestnictwa w nich.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Koszty związane z działalnością Instytutowej Rady Starszych mogą być pokrywane z budżetu Instytutu na podstawie wniosku Przewodniczącego IRS.

2.Członkom Rady zapewnia się̨ korzystanie z materiałów opracowywanych w Instytucie i wydawnictw otrzymywanych przez Instytut od współpracujących podmiotów.

§ 14

Instytutowa Rada Starszych może wnioskować o zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga dla swej ważności uchwały Zarządu.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z podjęcia uchwały o powołaniu Instytutowej Rady Starszych i zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.

 

Powołanie

Ogólne zasady działania

Regulamin

Do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023